Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021
Ngày cập nhật 07/06/2021

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Quyết định số 1938/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021 với mục tiêu cụ thể là ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Xây dựng các chương trình tuyền thông nhằm tuyên truyền hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hỗ trợ ít nhất 2 - 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp tỉnh cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải cuộc thi KNĐMST của tỉnh; Tổ chức diễn đàn, các hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập về KNĐMST; Hỗ trợ ít nhất 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, 5 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển, thương mại hóa sản phẩm; 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai Đề án Cố đô khởi nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Huế năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày