Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/02/2022

Nhằm khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 14/02/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn chỉ đạo số 1406/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ảnh minh họa.

Theo Công văn chỉ đạo, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Về phía các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí nguồn lực và tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 02, tháng 3/2022 theo quy định. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật về hộ tịch; thiết lập cơ chế phối hợp tại cấp xã, cấp huyện để rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội với dữ liệu dân cưtheo yêu cầu của Thủ tướng tại Công điện nêu trên. Thành phần tham gia gồm: Công an, tư pháp, y tế, lao động – thương binh và xã hội, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu cần thiết); bảo đảm dữ liệu về hộ tịch và dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cách thức tiến hành rà soát và thống nhất xử lý dữ liệu sai lệch (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành (trong tháng 02/2022). Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 19 hàng tháng.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày