Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 10/01/2022

Căn cứ Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh (CCHC) Thừa Thiên Huế năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cũng đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 06/01-2022 tuyên truyền CCHC năm 2022 của Sở.

Mục đích của kế hoạch là tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động (CC-VC-NLĐ) về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của CC-VC-NLĐ. Cụ thể hóa nội dung thông tin, tuyên truyền CCHC, xác định nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền CCHC phù hợp với từng đối tượng. Phát huy vai trò của Trang Thông tin điện tử của Sở trong việc tuyên truyền CCHC của Sở. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo, Fanpage của Sở để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC của cơ quan.

Sở KH&CN luôn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về CCHC để giải quyết yêu cầu, nhu cầu công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tại Kế hoạch, nội dung tuyên truyền được đưa ra cụ thể, đó là:

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, tình hình, kết quả triển khai thực hiện về CCHC gắn với việc triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế khóa XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

- Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền số, Công tác chỉ đạo, điều hành….

-Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC”, tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và không dùng tiền mặt, dịch vụ bưu chính công ích, tính hiệu quả, minh bạch, rõ ràng trách nhiệm trong áp dụng quy trình quản lý chất lượng công việc (ISO) để giải quyết yêu cầu, nhu cầu công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch đề ra, hình thức tuyên truyền phải chú trọng đến việc rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về TTHC, Quyết định công bố TTHC của bộ, ngành Trung ương thuộc phạm vi, chức năng quản lý để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh công bố kịp thời các TTHC theo quy định. Thực hiện công khai TTHC và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC. Lấy ý kiến người dân đối với việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước, lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đưa nội dung CCHC, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng CC-VC và chương trình đào tạo, bồi dưỡng CC-VC-NLĐ.

Thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở, Bản tin KH&CN, việc tuyên truyền CCHC phải gắn với các mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phù hợp đến từng nhóm đối tượng. Tổ chức tuyên truyền CCHC thông qua các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội thảo và giao ban định kỳ để toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ nắm và hiểu rõ hơn trong công tác tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị.

Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày