Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Ngày cập nhật 30/05/2017

I. ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Bắt buộc thực hiện)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

* Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm đăng ký và giao nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại điều 12 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế.

* Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

- Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiệm thu chính thức: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm đăng ký và giao nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại điều 12 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi được nghiệm thu chính thức: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày được nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm đăng ký và giao nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại điều 12 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN cho Trung tâm Thông tin và Thống KH&CN Thừa Thiên Huế.

Bước 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê  KH&CN Thừa Thiên Huế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Bước 3:

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế ghi Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và thông báo cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN.  

* Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế thông báo bằng văn bản hoặc qua cổng dịch vụ hành chính công tới tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN.

Bước 4: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế xử lý, lưu giữ và cập nhật thông tin vào CSDL báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 5: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Trung tâm Thông tin và Thống KH&CN Thừa Thiên Huế cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 6: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Bước 7: Định kỳ tháng 3, 6, 9, 12, Trung tâm Thông tin và Thống kê  KH&CN Thừa Thiên Huế gửi thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN về Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (theo quy định tại điều 17 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 8: Định kỳ tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế tiến hành tổng hợp và công bố danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành trên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế (theo quy định tại điều 24 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 9: Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế gửi Báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu và đăng ký kết quả thực hiện trong năm về Sở KH&CN và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (theo mẫu 14 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ đăng ký có thể gửi theo các cách sau:

+ Gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế theo địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0234.3825453

+ Hoặc qua cổng dịch vụ hành chính công của Sở KH&CN (đối với tài liệu quy định nộp bản giấy, phải gửi trực tiếp hoặc bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN).

- Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ

- 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 5 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN)

- 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức (đối với nhiệm vụ cấp tỉnh là 02 bản), báo cáo đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ về việc đã hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu chính thức.

- 01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 01 bản điện tử phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có). Bản điện tử phải sử dụng định dạng Portable Documment (.pdf) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001), bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu.

- 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

- 01 bản sao đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp.

- 01 phiếu mô tả công nghệ (theo mẫu 8 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) đối với nhiệm vụ KH&CN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Khuyến khích thực hiện)

1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Sau khi được cơ quan quản lý về KH&CN có thẩm quyền thẩm định và công nhận, các tổ chức, cá nhân chủ trì, thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký và giao nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện cho Trung tâm thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế theo quy định tại điều 13 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN.

Bước 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Bước 3:

* Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế ghi Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và thông báo cho tổ chức, cá nhân chủ trì, thực hiện nhiệm vụ KH&CN.  

* Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế thông báo bằng văn bản hoặc qua cổng dịch vụ hành chính công tới tổ chức, cá nhân chủ trì, thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Bước 4: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN xử lý, lưu giữ và cập nhật thông tin vào CSDL báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 5: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Trung tâm Thông tin và Thống kê  KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 11 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 6: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bước 7: Định kỳ tháng 3, 6, 9, 12, Trung tâm Thông tin KH&CN gửi thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN về Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (theo quy định tại điều 17 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 8: Định kỳ tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tiến hành tổng hợp và công bố danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành trên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế (theo quy định tại điều 24 và 26 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 9: Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN gửi Báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu và đăng ký kết quả thực hiện trong năm về Sở KH&CN và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (theo mẫu 14 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ đăng ký có thể gửi theo các cách sau:

+ Gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Thống kế KH&CN Thừa Thiên Huế 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0234.3825453

 + Hoặc qua cổng dịch vụ hành chính công của Sở KH&CN (đối với tài liệu quy định nộp bản giấy, phải gửi trực tiếp hoặc bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN).

- Giấy chứng nhận đăng ký được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ

- 01 phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

- 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); báo cáo đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ.

- 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có thẩm quyền.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN ĐƯỢC MUA BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ký kết hợp đồng mua bằng ngân sách nhà nước, tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có trách nhiệm nộp hồ sơ  là Phiếu đăng ký thông tin kết quả thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (theo mẫu 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế.

Bước 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký.

Bước 3:

* Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế lập phiếu biên nhận và thông báo cho tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

* Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế thông báo bằng văn bản tới tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bước 4: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế xử lý, lưu giữ, cập nhật thông tin vào CSDL báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN ra thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Bước 6: Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhận Thông báo xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Bước 7: Định kỳ tháng 3, 6, 9, 12, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN gửi các tài liệu theo quy định của kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước về Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (theo quy định tại điều 17 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 8: Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN gửi Báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được mua bằng ngân sách nhà nước trong năm về Sở KH&CN và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế; theo địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0234.3825453

 - Thông báo xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách  nhà nước: được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 phiếu

- 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (theo mẫu 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

IV. THÔNG TIN LIÊN QUAN:

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là tập hợp tài liệu về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát; bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm.

* Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là việc tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN khai báo và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

* Quy trình này được áp dụng với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngấn sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định hiện hành và thông báo với Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc danh mục bí mật nhà nước, phải giao nộp trực tiếp theo quy định tại điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước được quyền truy cập và sử dụng CSDL quốc gia về KH&CN theo quy định của Bộ KH&CN.

* Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN bị thu hồi trong trường hợp:

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không đúng sự thật.

- Giả mạo chữ ký và con dấu trong hồ sơ đăng ký.

* Địa chỉ công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

- Cổng thông tin Sở KH&CN Thừa Thiên Huế (skhcn.thuathienhue.gov.vn)

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

V. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN THỰC HIỆN TỪ 2005 ĐẾN NAY

- Năm 2005

- Năm 2006

- Năm 2007

- Năm 2008

- Năm 2009

- Năm 2010

- Năm 2011

- Năm 2012

- Năm 2013

- Năm 2014

- Năm 2015

- Năm 2016

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày