Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung
Ngày cập nhật 26/09/2014

Lê Thị Tố Nga

Giám đốc

Điện thoại: 0903570181

lttnga.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Lê Nguyễn Thới Trung

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0931199444

lnttrung.skhcn@thuathienhue.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung (sau đây viết tắt là Bảo tàng) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo tàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hỗ trợ về mặt khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ bảo tàng thiên nhiên và phối hợp hoạt động trên cơ sở cùng xây dựng mối quan hệ làm việc, trao đổi và chia sẻ thông tin, báo cáo.

 Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung có chức năng nghiên cứu khoa học về quá trình hình thành và phát triển thiên nhiên, các yếu tố thiên nhiên duyên hải miền Trung trên nền tảng thiên nhiên Việt Nam, ứng dụng công nghệ về bảo tàng để sưu tầm, định danh, định loại, chế tác, trưng bày, giới thiệu với học sinh, sinh viên, công chúng trong nước và du khách nước ngoài.

Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu về lịch sử phát triển thiên nhiên, các yếu tố tự nhiên: địa chất, địa lý, sinh vật Việt Nam, đặc biệt của khu vực duyên hải miền Trung;

- Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc nghiệp vụ bảo tàng thiên nhiên.

b) Công tác sưu tầm:

Tổ chức tìm kiếm thu thập các mẫu vật và tư liệu về lịch sử tự nhiên, thiên nhiên nói chung, đặc biệt chú trọng các mẫu sinh vật, địa chất, … của các tỉnh duyên hải miền Trung.

c) Lưu trữ, định loại và chế tác mẫu vật:

- Tổ chức phân tích, định loại và giám định mẫu vật thu thập được;

- Tổ chức và thực hiện phục chế, chế tác mẫu vật;

- Xây dựng quy trình quản lý và tra cứu mẫu vật như quản lý cơ sở dữ liệu bằng công nghệ tin học, hồ sơ hóa mẫu vật, xây dựng hệ thống phân loại, xếp hạng mẫu vật, quy chế nhập hoặc trích xuất mẫu vật…;

- Quản lý và bảo quản mẫu vật theo quy định.

d) Tổ chức trưng bày mẫu vật, truyền thông và giáo dục cộng đồng:

- Xây dựng, thiết kế nội dung kịch bản và tổ chức trưng bày mẫu vật, giới thiệu mẫu vật;

-  Tổ chức các hoạt động giới thiệu các yếu tố thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường;

- Hỗ trợ các nghiên cứu khoa học về thiên nhiên cho sinh viên, học sinh;

đ) Quản lý, vận hành và phát triển các thiết chế của Bảo tàng thiên nhiên: Khu Rừng mưa nhiệt đới, khu tìm hiểu thế giới côn trùng, khu động vật rừng, khu sinh vật biển…;

e) Các nhiệm vụ khác:

- Tổ chức, đồng tổ chức hoặc tham gia Hội thảo chuyên ngành thuộc hệ thống Bảo tàng thiên nhiên hàng năm;

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và ở nước ngoài;

- Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế

a) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Bảo tàng:

Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Bảo tàng là người đứng đầu Bảo tàng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng.

Phó giám đốc Bảo tàng là người giúp Giám đốc Bảo tàng phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo tàng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Bảo tàng vắng mặt, một Phó Giám đốc Bảo tàng được Giám đốc Bảo tàng ủy nhiệm để điều hành hoạt động của Bảo tàng.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Khoa học và Công nghệ.

 - Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Nghiên cứu khoa học;

+ Phòng Truyền thông và Giáo dục cộng đồng.

Ngoài các đơn vị trên, tùy theo yêu cầu thực tế, Giám đốc Sở quyết định thành lập các đơn vị khác của Bảo tàng.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Bảo tàng; Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu đối với Trưởng/ phó tổ chức trực thuộc Bảo tàng thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Biên chế:

Biên chế của Bảo tàng là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm và thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của Bảo tàng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Cơ chế tài chính:

Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung hoạt động theo cơ chế tài chính quy định tại tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày