Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra Sở
Ngày cập nhật 13/06/2014

Văn Đức Hòa

Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0905118931

vdhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Nguyễn Quang Tùng

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0905857777

nqtung.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

1. Vị trí và chức năng

Thanh tra Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành KH&CN, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở KH&CN; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ KH&CN.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

e) Yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

h) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

i) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

k) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

l) Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở;

m) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

n) Tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy trình ISO, kiểm soát nội bộ của Sở; công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc của Sở;

o) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức

Thanh tra có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra.

- Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra.

- Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở KH&CN giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày