Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Quản lý khoa Học
Ngày cập nhật 13/06/2014

Hoàng Việt Hương

Phó Trưởng phòng Phụ trách

Điện thoại: 02343824935

hvhuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

1. Vị trí, hức năng

Phòng Quản lý Khoa học là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương;

c) Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định pháp luật;

d) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

đ) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức KH&CN công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

g) Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhiệm vụ KH&CN đối với các sở, ngành, địa phương;

h) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

i) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về KH&CN đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN;

k) Theo dõi các chương trình, đề án: Chương trình Ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Chương trình Nông thôn miền núi; Đề án Khung các nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế”; Giải thưởng KH&CN (giải thưởng Cố đô về KH&CN, giải thưởng Sáng tạo Nữ Cố đô Huế…);

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức

- Phòng Quản lý Khoa học có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

- Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

 - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với trưởng, phó phòng và chuyên viên thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Phòng Quản lý Khoa học do Giám đốc Sở KH&CN giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày