Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin tức - Sự kiện
Quay lại12345Xem tiếp

Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
Ngày cập nhật 18/01/2018
Sở KH&CN kiểm tra thực địa đề tài KH&CN

Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương; đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật… 

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 197 văn bản liên quan đến kế hoạch và công tác quản lý KH&CN; riêng trong năm 2017, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2018; Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao-hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới”.

Trong năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ từ các năm trước, đó là dự án thuộc Chương trình 68 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”; triển khai mới 02 nhiệm vụ: (1) Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, (2) Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề xuất và được phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để thực hiện trong năm 2018, đó là dự án “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với các hoạt động triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý Khoa học đã tham mưu Sở KH&CN triển khai thực hiện phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2017 (Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 (Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27/12/2016). Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN quản lý 56 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2017 (04 nhiệm vụ cấp cơ sở và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh) và 12 nhiệm vụ mới của năm 2017 (03 nhiệm vụ cấp cơ sở và 09 nhiệm vụ cấp tỉnh).

Trong năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu Sở tổ chức Hội nghị giao trực tiếp, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 71% (trong đó có 01 nhiệm vụ chuyển tiếp do đơn vị chủ trì chưa nộp hồ sơ theo quy định hoặc chưa hoàn thành việc quyết toán nhiệm vụ đã thực hiện trước đó) và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 03 nhiệm vụ cấp cơ sở; tham gia thẩm định dự toán 14 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 15 nhiệm vụ, nghiệm thu 11 nhiệm vụ và thẩm tra số liệu quyết toán 18 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Song song với việc quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh để họp xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018 (gồm 12 nhiệm vụ mới và 49 nhiệm vụ KH&CN tiếp tục triển khai) theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng trong năm là Phòng đã hoàn thành dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8. Cũng trong năm 2017, Phòng đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ III năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Quản lý KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, thành công, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

PV
Xem tin theo ngày  
Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
Ngày cập nhật 18/01/2018
Sở KH&CN kiểm tra thực địa đề tài KH&CN

Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương; đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật… 

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 197 văn bản liên quan đến kế hoạch và công tác quản lý KH&CN; riêng trong năm 2017, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2018; Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao-hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới”.

Trong năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ từ các năm trước, đó là dự án thuộc Chương trình 68 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”; triển khai mới 02 nhiệm vụ: (1) Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, (2) Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề xuất và được phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để thực hiện trong năm 2018, đó là dự án “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với các hoạt động triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý Khoa học đã tham mưu Sở KH&CN triển khai thực hiện phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2017 (Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 (Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27/12/2016). Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN quản lý 56 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2017 (04 nhiệm vụ cấp cơ sở và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh) và 12 nhiệm vụ mới của năm 2017 (03 nhiệm vụ cấp cơ sở và 09 nhiệm vụ cấp tỉnh).

Trong năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu Sở tổ chức Hội nghị giao trực tiếp, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 71% (trong đó có 01 nhiệm vụ chuyển tiếp do đơn vị chủ trì chưa nộp hồ sơ theo quy định hoặc chưa hoàn thành việc quyết toán nhiệm vụ đã thực hiện trước đó) và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 03 nhiệm vụ cấp cơ sở; tham gia thẩm định dự toán 14 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 15 nhiệm vụ, nghiệm thu 11 nhiệm vụ và thẩm tra số liệu quyết toán 18 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Song song với việc quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh để họp xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018 (gồm 12 nhiệm vụ mới và 49 nhiệm vụ KH&CN tiếp tục triển khai) theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng trong năm là Phòng đã hoàn thành dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8. Cũng trong năm 2017, Phòng đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ III năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Quản lý KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, thành công, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

PV
Xem tin theo ngày  
Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
Ngày cập nhật 18/01/2018
Sở KH&CN kiểm tra thực địa đề tài KH&CN

Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương; đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật… 

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 197 văn bản liên quan đến kế hoạch và công tác quản lý KH&CN; riêng trong năm 2017, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2018; Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao-hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới”.

Trong năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ từ các năm trước, đó là dự án thuộc Chương trình 68 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”; triển khai mới 02 nhiệm vụ: (1) Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, (2) Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề xuất và được phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để thực hiện trong năm 2018, đó là dự án “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với các hoạt động triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý Khoa học đã tham mưu Sở KH&CN triển khai thực hiện phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2017 (Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 (Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27/12/2016). Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN quản lý 56 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2017 (04 nhiệm vụ cấp cơ sở và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh) và 12 nhiệm vụ mới của năm 2017 (03 nhiệm vụ cấp cơ sở và 09 nhiệm vụ cấp tỉnh).

Trong năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu Sở tổ chức Hội nghị giao trực tiếp, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 71% (trong đó có 01 nhiệm vụ chuyển tiếp do đơn vị chủ trì chưa nộp hồ sơ theo quy định hoặc chưa hoàn thành việc quyết toán nhiệm vụ đã thực hiện trước đó) và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 03 nhiệm vụ cấp cơ sở; tham gia thẩm định dự toán 14 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 15 nhiệm vụ, nghiệm thu 11 nhiệm vụ và thẩm tra số liệu quyết toán 18 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Song song với việc quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh để họp xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018 (gồm 12 nhiệm vụ mới và 49 nhiệm vụ KH&CN tiếp tục triển khai) theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng trong năm là Phòng đã hoàn thành dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8. Cũng trong năm 2017, Phòng đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ III năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Quản lý KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, thành công, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

PV
Xem tin theo ngày  
Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
Ngày cập nhật 18/01/2018
Sở KH&CN kiểm tra thực địa đề tài KH&CN

Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương; đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật… 

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 197 văn bản liên quan đến kế hoạch và công tác quản lý KH&CN; riêng trong năm 2017, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2018; Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao-hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới”.

Trong năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ từ các năm trước, đó là dự án thuộc Chương trình 68 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”; triển khai mới 02 nhiệm vụ: (1) Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, (2) Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề xuất và được phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để thực hiện trong năm 2018, đó là dự án “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với các hoạt động triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý Khoa học đã tham mưu Sở KH&CN triển khai thực hiện phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2017 (Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 (Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27/12/2016). Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN quản lý 56 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2017 (04 nhiệm vụ cấp cơ sở và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh) và 12 nhiệm vụ mới của năm 2017 (03 nhiệm vụ cấp cơ sở và 09 nhiệm vụ cấp tỉnh).

Trong năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu Sở tổ chức Hội nghị giao trực tiếp, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 71% (trong đó có 01 nhiệm vụ chuyển tiếp do đơn vị chủ trì chưa nộp hồ sơ theo quy định hoặc chưa hoàn thành việc quyết toán nhiệm vụ đã thực hiện trước đó) và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 03 nhiệm vụ cấp cơ sở; tham gia thẩm định dự toán 14 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 15 nhiệm vụ, nghiệm thu 11 nhiệm vụ và thẩm tra số liệu quyết toán 18 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Song song với việc quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh để họp xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018 (gồm 12 nhiệm vụ mới và 49 nhiệm vụ KH&CN tiếp tục triển khai) theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng trong năm là Phòng đã hoàn thành dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8. Cũng trong năm 2017, Phòng đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ III năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Quản lý KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, thành công, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

PV
Xem tin theo ngày  

Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
Lượt đọc 58960Ngày cập nhật 18/01/2018
Sở KH&CN kiểm tra thực địa đề tài KH&CN

Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương; đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật… 

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 197 văn bản liên quan đến kế hoạch và công tác quản lý KH&CN; riêng trong năm 2017, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2018; Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao-hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới”.

Trong năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ từ các năm trước, đó là dự án thuộc Chương trình 68 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”; triển khai mới 02 nhiệm vụ: (1) Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, (2) Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề xuất và được phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để thực hiện trong năm 2018, đó là dự án “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với các hoạt động triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý Khoa học đã tham mưu Sở KH&CN triển khai thực hiện phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2017 (Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 (Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27/12/2016). Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN quản lý 56 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2017 (04 nhiệm vụ cấp cơ sở và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh) và 12 nhiệm vụ mới của năm 2017 (03 nhiệm vụ cấp cơ sở và 09 nhiệm vụ cấp tỉnh).

Trong năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu Sở tổ chức Hội nghị giao trực tiếp, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 71% (trong đó có 01 nhiệm vụ chuyển tiếp do đơn vị chủ trì chưa nộp hồ sơ theo quy định hoặc chưa hoàn thành việc quyết toán nhiệm vụ đã thực hiện trước đó) và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 03 nhiệm vụ cấp cơ sở; tham gia thẩm định dự toán 14 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 15 nhiệm vụ, nghiệm thu 11 nhiệm vụ và thẩm tra số liệu quyết toán 18 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Song song với việc quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh để họp xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018 (gồm 12 nhiệm vụ mới và 49 nhiệm vụ KH&CN tiếp tục triển khai) theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng trong năm là Phòng đã hoàn thành dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8. Cũng trong năm 2017, Phòng đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ III năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Quản lý KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, thành công, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

PV
    gửi mail   in
Xem tin theo ngày  
Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
Lượt đọc 58961Ngày cập nhật 18/01/2018
Sở KH&CN kiểm tra thực địa đề tài KH&CN

Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương; đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật… 

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 197 văn bản liên quan đến kế hoạch và công tác quản lý KH&CN; riêng trong năm 2017, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2018; Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao-hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới”.

Trong năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ từ các năm trước, đó là dự án thuộc Chương trình 68 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”; triển khai mới 02 nhiệm vụ: (1) Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, (2) Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề xuất và được phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để thực hiện trong năm 2018, đó là dự án “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với các hoạt động triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý Khoa học đã tham mưu Sở KH&CN triển khai thực hiện phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2017 (Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 (Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27/12/2016). Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN quản lý 56 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2017 (04 nhiệm vụ cấp cơ sở và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh) và 12 nhiệm vụ mới của năm 2017 (03 nhiệm vụ cấp cơ sở và 09 nhiệm vụ cấp tỉnh).

Trong năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu Sở tổ chức Hội nghị giao trực tiếp, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 71% (trong đó có 01 nhiệm vụ chuyển tiếp do đơn vị chủ trì chưa nộp hồ sơ theo quy định hoặc chưa hoàn thành việc quyết toán nhiệm vụ đã thực hiện trước đó) và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 03 nhiệm vụ cấp cơ sở; tham gia thẩm định dự toán 14 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 15 nhiệm vụ, nghiệm thu 11 nhiệm vụ và thẩm tra số liệu quyết toán 18 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Song song với việc quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh để họp xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018 (gồm 12 nhiệm vụ mới và 49 nhiệm vụ KH&CN tiếp tục triển khai) theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng trong năm là Phòng đã hoàn thành dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8. Cũng trong năm 2017, Phòng đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ III năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Quản lý KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, thành công, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

PV
    gửi mail   in
Xem tin theo ngày  
Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
Lượt đọc 58962Ngày cập nhật 18/01/2018
Sở KH&CN kiểm tra thực địa đề tài KH&CN

Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương; đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật… 

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền 197 văn bản liên quan đến kế hoạch và công tác quản lý KH&CN; riêng trong năm 2017, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2018; Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân hiện tượng mất nước ao-hồ và sụt giảm tầng nước ngầm tại khu vực xã Phú Vinh và xã Hồng Thượng, huyện A Lưới”.

Trong năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ từ các năm trước, đó là dự án thuộc Chương trình 68 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”; triển khai mới 02 nhiệm vụ: (1) Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, (2) Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề xuất và được phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để thực hiện trong năm 2018, đó là dự án “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với các hoạt động triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh, Phòng Quản lý Khoa học đã tham mưu Sở KH&CN triển khai thực hiện phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN tỉnh năm 2017 (Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN phát sinh của tỉnh năm 2017 (Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 27/12/2016). Theo đó, năm 2017, Sở KH&CN quản lý 56 nhiệm vụ, trong đó có 44 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2017 (04 nhiệm vụ cấp cơ sở và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh) và 12 nhiệm vụ mới của năm 2017 (03 nhiệm vụ cấp cơ sở và 09 nhiệm vụ cấp tỉnh).

Trong năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng đã tham mưu Sở tổ chức Hội nghị giao trực tiếp, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 71% (trong đó có 01 nhiệm vụ chuyển tiếp do đơn vị chủ trì chưa nộp hồ sơ theo quy định hoặc chưa hoàn thành việc quyết toán nhiệm vụ đã thực hiện trước đó) và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 03 nhiệm vụ cấp cơ sở; tham gia thẩm định dự toán 14 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 15 nhiệm vụ, nghiệm thu 11 nhiệm vụ và thẩm tra số liệu quyết toán 18 nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Song song với việc quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm năm 2017, Phòng đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh để họp xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018 (gồm 12 nhiệm vụ mới và 49 nhiệm vụ KH&CN tiếp tục triển khai) theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, một nhiệm vụ quan trọng trong năm là Phòng đã hoàn thành dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8. Cũng trong năm 2017, Phòng đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ III năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được, Phòng Quản lý KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, thành công, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra.

PV
    gửi mail   in
Xem tin theo ngày