Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu giảm đau đa mô thức sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng
Ngày cập nhật 16/11/2020

b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Trường Đại học Y dược, Đại học Huế

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Minh                           

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ;

 - Đánh giá hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng bupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển so với cách dùng morphin đường tĩnh mạch kết hợp ketorolac đường tĩnh mạch sau các phẫu thuật mổ ở ổ bụng.

- Đánh giá hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng morphin đường tĩnh mạch do bệnh nhân tự điều khiển có hoặc không kết hợp ketorolac sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng qua nội soi.

- Xây dựng các quy trình giảm đau đa mô thức sau phẫu thuật lớn trong ổ bụng.

- Nội dung 1. Tổng quan về đau và điều trị đau sau phẫu thuật.

- Nội dung 2. Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng paracetamol tĩnh mạch ngắt quãng kết hợp sử dụng bupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự kiểm soát.

- Nội dung 3. Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng so với cách dùng morphin đường tĩnh mạch kết hợp ketorolac đường tĩnh mạch sau các phẫu thuật mổ trong ổ bụng.

- Nội dung 4. Đánh giá hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng bupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự kiểm soát so với cách dùng morphin đường tĩnh mạch kết hợp ketorolac đường tĩnh mạch sau các phẫu thuật mở trong ổ bụng.

- Nội dung 5. Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng paracetamol tĩnh mạch ngắt quãng kết hợp ketorolac và morphin đường tĩnh mạch do bệnh nhân tự kiểm soát sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng qua nội soi.

- Nội dung 6: Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng paracetamol tĩnh mạch ngắt quãng kết hợp morphin đường tĩnh mạch do bệnh nhân tự kiểm soát sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng qua nội soi.

- Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng paracetamol kết hợp ketorolac và morphin tĩnh mạch bệnh nhân tự kiểm soát so với dùng paracetamol kết hợp morphin đường tĩnh mạch sau các phẫu thuật nội soi trong ổ bụng.

- Nội dung 8: Xây dựng các quy trình giảm đau đa mô thức sau phẫu thuật lớn trong ổ bụng.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; Khoa học Y dược

 e) Phương pháp nghiên cứu;  Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, theo dõi dọc có so sánh giữa các nhóm.

g) Kết quả dự kiến;

 - 08 báo cáo hợp phần (01 báo cáo/quyển).

- Quy trình giảm đau đa mô thức sau phẫu thuật lớn ở ổ bụng.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và báo cáo tóm tắt.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”) hoặc/và giải pháp hữu ích.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 24 tháng, từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021

Các tin khác
Xem tin theo ngày