Tìm kiếm tin tức
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày cập nhật 18/10/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mục đích Kế hoạch nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ X, hiện thực hóa khát vọng, ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế phồn vinh, hạnh phúc.

Theo đó, việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ, cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm; gắn đợt sinh hoạt này với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của Sở.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.000.994
Truy cập hiện tại 5.909