Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày cập nhật 09/08/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 01 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 36-KH/ĐU tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch đề ra nhằm chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ; phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả; tập trung cao nhất trí tuệ, trách nhiệm tập thể chi ủy và từng đảng viên. Xây dựng báo cáo của chi bộ cần tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức Đảng; nêu bật được những mặt mạnh, ưu điểm, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, những nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trực tiếp để xây dựng báo cáo nhiệm kỳ 2022 - 2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao.

Đồng thời, nhân sự cấp ủy viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm (Điều 12 Điều lệ Đảng).

Theo đó, nội dung Đại hội phải bám sát Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (phần II. Nội dung Đại hội).

Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2022 - 15/6/2022: Đảng ủy Sở ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc. Từ ngày 15/6/2022 - 11/9/2022: Các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày