Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng kế hoạch - Tài Chính
Ngày cập nhật 13/06/2014

Dương Quốc Tuấn

Trưởng phòng

Điện thoại: 0914351304

dqtuan.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0234.3822439

ntqnhu.skhcn@thuathienhue.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu, tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển KHCN&ĐMST trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ KHCN&ĐMST; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động KHCN&ĐMST của Sở KH&CN; Theo dõi số liệu, hoạt động thống kê KHCN&ĐMST;

c) Quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động của Sở KH&CN: Tham mưu lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở KH&CN theo đúng các quy định hiện hành;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KHCN&ĐMST của tỉnh theo quy định;

đ) Tham mưu tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở, và các dự án Trung ương ủy quyền địa phương quản lý…; Tham gia thẩm định nội dung các nhiệm vụ KH&CN theo quy trình quản lý được công bố trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở KH&CN;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp KH&CN từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực KHCN&ĐMST: Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương (cấp huyện), các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST;

g) Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương, các cơ quan liên quan và các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KHCN&ĐMST của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST cấp huyện;

i) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động KHCN&ĐMST trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KHCN&ĐMST ở cấp huyện;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức

- Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

 - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với trưởng, phó phòng và chuyên viên thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong Phòng Kế hoạch - Tài chính do Giám đốc Sở KH&CN giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phòng kế hoạch - Tài Chính
Ngày cập nhật 13/06/2014

Dương Quốc Tuấn

Trưởng phòng

Điện thoại: 0914351304

dqtuan.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0234.3822439

ntqnhu.skhcn@thuathienhue.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu, tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển KHCN&ĐMST trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ KHCN&ĐMST; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động KHCN&ĐMST của Sở KH&CN; Theo dõi số liệu, hoạt động thống kê KHCN&ĐMST;

c) Quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động của Sở KH&CN: Tham mưu lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở KH&CN theo đúng các quy định hiện hành;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KHCN&ĐMST của tỉnh theo quy định;

đ) Tham mưu tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở, và các dự án Trung ương ủy quyền địa phương quản lý…; Tham gia thẩm định nội dung các nhiệm vụ KH&CN theo quy trình quản lý được công bố trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở KH&CN;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp KH&CN từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực KHCN&ĐMST: Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương (cấp huyện), các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST;

g) Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương, các cơ quan liên quan và các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KHCN&ĐMST của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST cấp huyện;

i) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động KHCN&ĐMST trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KHCN&ĐMST ở cấp huyện;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức

- Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

 - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với trưởng, phó phòng và chuyên viên thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong Phòng Kế hoạch - Tài chính do Giám đốc Sở KH&CN giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phòng kế hoạch - Tài Chính
Ngày cập nhật 13/06/2014

Dương Quốc Tuấn

Trưởng phòng

Điện thoại: 0914351304

dqtuan.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0234.3822439

ntqnhu.skhcn@thuathienhue.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu, tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển KHCN&ĐMST trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ KHCN&ĐMST; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động KHCN&ĐMST của Sở KH&CN; Theo dõi số liệu, hoạt động thống kê KHCN&ĐMST;

c) Quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động của Sở KH&CN: Tham mưu lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở KH&CN theo đúng các quy định hiện hành;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KHCN&ĐMST của tỉnh theo quy định;

đ) Tham mưu tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở, và các dự án Trung ương ủy quyền địa phương quản lý…; Tham gia thẩm định nội dung các nhiệm vụ KH&CN theo quy trình quản lý được công bố trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở KH&CN;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp KH&CN từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực KHCN&ĐMST: Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương (cấp huyện), các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST;

g) Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương, các cơ quan liên quan và các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KHCN&ĐMST của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST cấp huyện;

i) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động KHCN&ĐMST trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KHCN&ĐMST ở cấp huyện;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức

- Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

 - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với trưởng, phó phòng và chuyên viên thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong Phòng Kế hoạch - Tài chính do Giám đốc Sở KH&CN giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phòng kế hoạch - Tài Chính
Ngày cập nhật 13/06/2014

Dương Quốc Tuấn

Trưởng phòng

Điện thoại: 0914351304

dqtuan.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0234.3822439

ntqnhu.skhcn@thuathienhue.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu, tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển KHCN&ĐMST trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ KHCN&ĐMST; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động KHCN&ĐMST của Sở KH&CN; Theo dõi số liệu, hoạt động thống kê KHCN&ĐMST;

c) Quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động của Sở KH&CN: Tham mưu lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở KH&CN theo đúng các quy định hiện hành;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KHCN&ĐMST của tỉnh theo quy định;

đ) Tham mưu tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở, và các dự án Trung ương ủy quyền địa phương quản lý…; Tham gia thẩm định nội dung các nhiệm vụ KH&CN theo quy trình quản lý được công bố trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở KH&CN;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp KH&CN từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực KHCN&ĐMST: Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương (cấp huyện), các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KHCN&ĐMST;

g) Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương, các cơ quan liên quan và các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KHCN&ĐMST của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST cấp huyện;

i) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động KHCN&ĐMST trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KHCN&ĐMST ở cấp huyện;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức

- Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

 - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với trưởng, phó phòng và chuyên viên thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong Phòng Kế hoạch - Tài chính do Giám đốc Sở KH&CN giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày