Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 1 năm của ngành
Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân...
Ngày 14/5/2021, tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng...
Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Thu thập mẫu vật cho...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa...
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147/KH-UBND triển...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công...
Ngày 01/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 1 năm của ngành
Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân...
Ngày 14/5/2021, tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng...
Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Thu thập mẫu vật cho...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa...
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147/KH-UBND triển...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công...
Ngày 01/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 1 năm của ngành
Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân...
Ngày 14/5/2021, tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng...
Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Thu thập mẫu vật cho...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa...
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147/KH-UBND triển...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công...
Ngày 01/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 1 năm của ngành
Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân...
Ngày 14/5/2021, tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng...
Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Thu thập mẫu vật cho...
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa...
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147/KH-UBND triển...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công...
Ngày 01/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền...
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày