Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình thẩm tra, phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 22/03/2016

Quy trình này hướng dẫn trình tự thẩm tra phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ đối với các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN nhằm đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức và tiêu chuẩn chi ngân sách.

Thẩm tra chính xác giữa phân bổ của cơ quan, đơn vị đến đơn vị sử dụng ngân sách với nội dung dự toán do cơ quan có thẩm quyền giao. bảo đảm đúng chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách.

Quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí cũng như việc rút dự toán của các đơn vị dự toán theo các quy định của Luật ngân sách Nhà nước, đồng thời phục vụ cho công tác điều hành, thống kê và cân đối thu chi NSNN của ngành KH&CN.

Chi tiết quy trình, các biểu mẫu và phụ lục xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày