Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống tài liệu ISO >> ... >> Quy trình nội bộ về kế hoạch, tài chính
Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách KH&CN của các đơn vị trực thuộc...
Quy trình này hướng dẫn trình tự thẩm tra phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước về...
Quy định thống nhất quá trình thẩm định quyết toán và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát...
Quy định thống nhất quá trình thẩm định dự toán kinh phí các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và...
Xem tin theo ngày