Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội thảo góp ý xây dựng đề án chuyển đổi theo nghị định 115/2005/NĐ-CP
Lượt đọc 38903Ngày cập nhật 01/09/2010

Ngày 31 tháng 8 năm 2010, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm (CGCN&KĐKN), Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo góp ý xây dựng đề án chuyển đổi hoạt động của Trung tâm CGCN&KĐKN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của chính phủ.

Theo Trung tâm, đây là một đề án thực sự cần thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cả nước và xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới hiện nay nhằm chuyển đổi Trung tâm từ đơn vị sự nghiệp dịch vụ công ích phục vụ quản lý nhà nước thành tổ chức khoa học và công nghệ, tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115 của chính phủ. Qua đó tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện tăng thu nhập chính đáng cho cán bộ viên chức của Trung tâm. Thực hiện chuyển đổi theo Nghị định 115 là nâng cao hiệu quả và năng suất lao động cán bộ cũng như nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN), trong đó có các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở KHCN. Đây chính là thời cơ, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn. Để chuyển đổi được theo Nghị định 115, Trung tâm cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường xây dựng tiềm lực KHCN đủ mạnh và có kế hoạch tiếp cận theo cơ chế thị trường, để dần chuyển đỏi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trang trải mọi kinh phí hoạt động.

Trung tâm CGCN&KĐKN được thành lập theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh, tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN. Qua quá trình hoạt động, Trung tâm đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ KHCN phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh; kiểm nghiệm, phân tích lượng các sản phẩm, hàng hóa và cung cấp các dịch vụ về KHCN và môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu xã hội. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường theo đặt hàng của nhà nước và nhu cầu của xã hội; tổ chức ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ trong và ngoài tỉnh; tổ chức hiệu chỉnh, kiểm định các phương tiện đo trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh… Ngoài ra, Trung tâm được hợp tác liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động KHCN và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm dự kiến sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động sang tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí bắt đầu từ năm 2014. Trong giai đoạn quá độ chuyển đổi đến năm 2013, Trung tâm sẽ chuẩn bị về nhiều mặt để cơ quan chủ quản và UBND tỉnh quan tâm đầu tư nguồn lực KHCN cho Trung tâm từ kinh phí đầu tư phát triển KHCN hàng năm của tỉnh, giúp cho Trung tâm đủ năng lực và khi thực hiện chuyển sang mô hình tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115, Trung tâm phải là đơn vị hoạt động thật sự có hiệu quả về kinh tế-xã hội. Dự kiến bộ máy hoạt động của Trung tâm bao gồm 5 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp và Tư vấn, Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Phòng Kiểm định và Hiệu chuẩn, Phòng Phân tích và Thử nghiệm, Trạm sản xuất, nuôi trồng và chế biến nấm.

Trong đề án, Trung tâm đã đưa ra 2 định hướng hoạt động, thứ nhất là định hướng hoạt động phát triển, thứ hai là định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất và dịch vụ KHCN. Đây là một đề án thực sự cần thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cả nước và xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới hiện nay, đặc biệt theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị nhằm chuyển đổi Trung tâm từ đơn vị sự nghiệp dịch vụ công ích phục vụ quản lý nhà nước thành tổ chức KHCN, tự trang trải kinh phí, nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện tăng thu nhập chính đáng cho cán bộ viên chức của Trung tâm.

Ý An
    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày