Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xử phạt hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
Lượt đọc 28530Ngày cập nhật 01/07/2010

      Ngày 21/6/2010,  Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.

      Theo đó, hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép chuyển giao công nghệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép để chuyển giao một hoặc một số công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 49 trong quá trình thực hiện chuyển giao và hành vi đó có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép; hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân chuyển giao các công nghệ không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao nhưng có đăng ký chuyển giao với Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc sở khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, mà có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 49 trong quá trình thực hiện chuyển giao và hành vi đó có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy chứng nhận. 
      Việc tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận nói trên phải được ghi trong quyết định xử phạt; trường hợp tước quyền sử dụng có thời hạn thì phải ghi rõ thời hạn trong quyết định, đồng thời trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người ra quyết định phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép, giấy chứng nhận biết việc tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận thì tổ chức và cá nhân vi phạm không được tiếp tục thực hiện các nội dung trong giấy phép, giấy chứng nhận cho phép. Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng và tổ chức, cá nhân bị xử phạt thực hiện xong quyết định xử phạt thì người quyết định xử phạt giao lại giấy phép, giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đã bị tước giấy phép, giấy chứng nhận. Việc giao lại giấy phép, giấy chứng nhận phải được lập thành biên bản.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2010.

Xem chi tiết

Tập tin đính kèm:
Bộ KH&CN
    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày