Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
Ngày cập nhật 09/08/2022

Ngày 29/6/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1733/QĐ-BYT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức chung về quản lý nhà nước và kỹ năng nghề nghiệp của Kỹ thuật y, Chương trình được thiết kế đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của Kỹ thuật y, đảm bảo không trùng lặp với chương trình khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp, cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành (rèn luyện kỹ năng), các chuyên đề xây dựng phải thiết thực để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng vào công việc hàng ngày.

Theo đó, Chương trình gồm 15 chuyên đề lý thuyết, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa, được cấu trúc thành 2 phần: Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 04 chuyên đề giảng dạy. Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 11 chuyên đề giảng dạy, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 200 tiết học gồm 80 tiết lý thuyết; 116 tiết thực hành, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa và 4 tiết kiểm tra. Học viên phải tham gia các hoạt động học tập theo kế hoạch, nếu nghỉ quá 20% thời lượng học lý thuyết, không đạt bài kiểm tra và tiểu luận cuối khóa sẽ không được cấp chứng chỉ.

Sau khi học xong chương trình, học viên có thể hiểu được một số kiến thức về quản lý nhà nước, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của Kỹ thuật y theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao; Áp dụng linh hoạt và phù hợp một số kỹ năng mềm, kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước và chuyên môn trong công tác quản lý và định hướng chiến lược cho sự phát triển bền vững của đơn vị/tổ chức góp phần hiệu quả vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như lập kế hoạch từng bước hoàn thiện những năng lực cần thiết của Kỹ thuật y, đảm bảo hoàn thành tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (30 tiết)

Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Kiểm tra, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa (170 tiết)

Tập tin đính kèm:
Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày