Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kế hoạch đề ra nội dung nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Xây dựng tổ chức Phiên toàn thể của Diễn đàn Phát triển đô thị Việt Nam (Tỉnh ủy tổ chức kết nối đường truyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cơ sở).

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào nội dung của Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

- Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

- Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới.

- Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

- Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết bằng các hình thức phù hợp.

- Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương, đơn vị. Chú trọng những nội dung cơ bản, những điểm đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể và tổng quát đã được xác định trong Nghị quyết phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị.

- Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung của Nghị quyết tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong tình hình mới; những nội dung chủ yếu và kết quả triển khai việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; những mô hình mới, cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; ...

Các tin khác
Xem tin theo ngày