Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU THẬP, ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày cập nhật 21/07/2014

   Ngày 11/6/2014, Bộ KH&CN (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

   Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đến tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; tổ chức đặt hàng, cơ quan phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN; tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh; cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu thập và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập và công bố thông tin về ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN.

   Trong quá trình xử lý thông tin nhằm xác định lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ KH&CN, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải sử dụng Bảng phân loại thống kê KH&CN do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành.

   Đối với nhiệm vụ KH&CN thuộc bí mật nhà nước, an ninh, quốc phòng, căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định, đơn vị quản lý, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xác định độ mật, đóng dấu độ mật và phạm vi lưu hành của tài liệu, giao nộp trực tiếp theo chế độ mật về tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN. Việc thu thập và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành; đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thu thập và công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN mang nội dung bí mật nhà nước được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Đối với nhiệm vụ KH&CN mang nội dung bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thì việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

   Đối với việc thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được ký kết, đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm thu thập thông tin và gửi về tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN. Đối với việc thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, sau khi được cơ quan quản lý về KH&CN có thẩm quyền thẩm định, được khuyến khích cung cấp thông tin theo quy định.

   Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký là tài liệu chuyên môn nghiệp vụ có giá trị bảo quản vĩnh viễn, cần thiết cho hoạt động KH&CN, được lưu giữ lâu dài và không phải chuyển vào lưu trữ lịch sử theo quy định của Điều 15 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.

   Tính từ ngày nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được nghiệm thu chính thức, định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 5 năm liên tiếp, tổ chức chủ trì nhiệm vụ hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này và gửi về tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN theo quy để tổng hợp và báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN.

   Việc công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN có trách nhiệm cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, tổng hợp và công bố danh mục các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của mình và của cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN.

   Cục Thông tin KH&CN quốc gia có trách nhiệm công bố báo cáo tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành các cấp trên quy mô toàn quốc trong năm trên trang thông tin điện tử của mình và liên kết với trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014, thay thế Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

   Chi tiết Thông tư xem file đính kèm

   Vỹ Khang

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày