Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 12/10/2015

   Ngày 19/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2015.

   Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình KH&CN chủ yếu của đất nước, phục vụ đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về KH&CN của các tổ chức, cá nhân.
   Theo thông tư các nhóm chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN bao gồm 11 nhóm: (1) nhóm chỉ tiêu cơ sở hạ tầng; (2) nhóm chỉ tiêu về nhân lực ngành KH&CN; (3) nhóm chỉ tiêu tài chính cho ngành KH&CN; (4) nhóm chỉ tiêu về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm các chỉ tiêu như tổng chi trong nước cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (GERD), chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các khu vực, số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (tính theo đầu người), số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE), số cán bộ nghiên cứu (tính theo đầu người), số cán bộ nghiên cứu quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE), số đề tài/đề án KH&CN được phê duyệt mới, số đề tài/đề án KH&CN được nghiệm thu, số dự án KH&CN được phê duyệt mới, số dự án KH&CN được nghiệm thu, số nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào ứng dụng, số nhiệm vụ KH&CN đăng ký kết quả thực hiện, số nhân lực được đào tạo thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; (5) nhóm chỉ tiêu về hợp tác quốc tế trong KH&CN gồm các chỉ tiêu: số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN, số dự án hợp tác nghiên cứu chung với nước ngoài, số đoàn ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN, số người ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN, số đoàn của nước ngoài/tổ chức quốc tế vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam, số người nước ngoài vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam, số nhà khoa học Việt Nam tham gia các hội nghị/hội thảo quốc tế, số nhà khoa học Việt Nam tham gia các dự án quốc tế, số nhà khoa học Việt Nam được tuyển chọn/cử vào làm việc ở các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN, số nhà KH&CN nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (6) nhóm chỉ tiêu hoạt động và năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; (7) nhóm chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ, (8) nhóm chỉ tiêu về công bố KH&CN, (9) nhóm chỉ tiêu về tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, (10) nhóm chỉ tiêu về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; (11) nhóm chỉ tiêu về thanh tra KH&CN.
   Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.  
   HT

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 12/10/2015

   Ngày 19/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2015.

   Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình KH&CN chủ yếu của đất nước, phục vụ đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về KH&CN của các tổ chức, cá nhân.
   Theo thông tư các nhóm chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN bao gồm 11 nhóm: (1) nhóm chỉ tiêu cơ sở hạ tầng; (2) nhóm chỉ tiêu về nhân lực ngành KH&CN; (3) nhóm chỉ tiêu tài chính cho ngành KH&CN; (4) nhóm chỉ tiêu về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm các chỉ tiêu như tổng chi trong nước cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (GERD), chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các khu vực, số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (tính theo đầu người), số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE), số cán bộ nghiên cứu (tính theo đầu người), số cán bộ nghiên cứu quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE), số đề tài/đề án KH&CN được phê duyệt mới, số đề tài/đề án KH&CN được nghiệm thu, số dự án KH&CN được phê duyệt mới, số dự án KH&CN được nghiệm thu, số nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào ứng dụng, số nhiệm vụ KH&CN đăng ký kết quả thực hiện, số nhân lực được đào tạo thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; (5) nhóm chỉ tiêu về hợp tác quốc tế trong KH&CN gồm các chỉ tiêu: số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN, số dự án hợp tác nghiên cứu chung với nước ngoài, số đoàn ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN, số người ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN, số đoàn của nước ngoài/tổ chức quốc tế vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam, số người nước ngoài vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam, số nhà khoa học Việt Nam tham gia các hội nghị/hội thảo quốc tế, số nhà khoa học Việt Nam tham gia các dự án quốc tế, số nhà khoa học Việt Nam được tuyển chọn/cử vào làm việc ở các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN, số nhà KH&CN nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (6) nhóm chỉ tiêu hoạt động và năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; (7) nhóm chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ, (8) nhóm chỉ tiêu về công bố KH&CN, (9) nhóm chỉ tiêu về tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, (10) nhóm chỉ tiêu về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; (11) nhóm chỉ tiêu về thanh tra KH&CN.
   Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.  
   HT

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 12/10/2015

   Ngày 19/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2015.

   Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình KH&CN chủ yếu của đất nước, phục vụ đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về KH&CN của các tổ chức, cá nhân.
   Theo thông tư các nhóm chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN bao gồm 11 nhóm: (1) nhóm chỉ tiêu cơ sở hạ tầng; (2) nhóm chỉ tiêu về nhân lực ngành KH&CN; (3) nhóm chỉ tiêu tài chính cho ngành KH&CN; (4) nhóm chỉ tiêu về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm các chỉ tiêu như tổng chi trong nước cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (GERD), chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các khu vực, số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (tính theo đầu người), số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE), số cán bộ nghiên cứu (tính theo đầu người), số cán bộ nghiên cứu quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE), số đề tài/đề án KH&CN được phê duyệt mới, số đề tài/đề án KH&CN được nghiệm thu, số dự án KH&CN được phê duyệt mới, số dự án KH&CN được nghiệm thu, số nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào ứng dụng, số nhiệm vụ KH&CN đăng ký kết quả thực hiện, số nhân lực được đào tạo thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; (5) nhóm chỉ tiêu về hợp tác quốc tế trong KH&CN gồm các chỉ tiêu: số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN, số dự án hợp tác nghiên cứu chung với nước ngoài, số đoàn ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN, số người ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN, số đoàn của nước ngoài/tổ chức quốc tế vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam, số người nước ngoài vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam, số nhà khoa học Việt Nam tham gia các hội nghị/hội thảo quốc tế, số nhà khoa học Việt Nam tham gia các dự án quốc tế, số nhà khoa học Việt Nam được tuyển chọn/cử vào làm việc ở các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN, số nhà KH&CN nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (6) nhóm chỉ tiêu hoạt động và năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; (7) nhóm chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ, (8) nhóm chỉ tiêu về công bố KH&CN, (9) nhóm chỉ tiêu về tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, (10) nhóm chỉ tiêu về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; (11) nhóm chỉ tiêu về thanh tra KH&CN.
   Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.  
   HT

Các tin khác
Xem tin theo ngày