Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến VJOL
Ngày cập nhật 23/09/2015

   Ngày 21/9/2015, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đã tổ chức lớp học đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến VJOL cho các tạp chí khoa học khu vực miền Trung. Lớp học được tổ chức tại Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An với các nội dung: Giới thiệu trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online, viết tắt là VJOL); Đào tạo kỹ năng xuất bản điện tử cho các cán bộ biên tập của các tạp chí khi tham gia VJOL.

   Lớp học đã được nghe các giảng viên đến từ Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia trình bày quy chế hoạt động của Tạp chí Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL), quy trình xuất bản tạp chí lên mạng VJOL như phân nhóm chức năng, quy trình nộp bài của tác giả, biên tập viên chính, quản trị và duy trì tạp chí trực tuyến…

   Nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ và phổ biến thông tin khoa học và công nghệ giữa cộng đồng khoa học của các nước, đặc biệt giữa các nước đang phát triển, Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) đã hỗ trợ một số nước xây dựng hệ thống tạp chí khoa học trực tuyến trong đó có trang web Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến. Để tăng cường vai trò của Việt nam trong việc quản trị và vận hành website VJOL, theo đề nghị của Việt Nam, từ tháng 4/2009, website Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến đã được chuyển về Việt Nam và được đặt tại máy chủ của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia. Hiện tại đã có hơn 50 tạp chí khoa học của Việt Nam tham gia website VJOL.

   VJOL tạo ra nhiều lợi ích cho người dùng tin trong việc truy cập những tạp chí Khoa học và Công nghệ có chất lượng, cung cấp cho tạp chí tham gia những tiện ích hỗ trợ tốt trong việc phổ biến, phục vụ, lưu giữ thông tin.

   Những đơn vị tham gia VJOL cần xây dựng quy trình chuẩn thống nhất cho quá trình trao đổi thông tin, tăng cường đưa dữ liệu lên VJOL, rút ngắn thời gian từ xuất bản trên giấy đến đăng tải nội dung lên VJOL.

   Đình Phong

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến VJOL
Ngày cập nhật 23/09/2015

   Ngày 21/9/2015, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đã tổ chức lớp học đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến VJOL cho các tạp chí khoa học khu vực miền Trung. Lớp học được tổ chức tại Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An với các nội dung: Giới thiệu trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online, viết tắt là VJOL); Đào tạo kỹ năng xuất bản điện tử cho các cán bộ biên tập của các tạp chí khi tham gia VJOL.

   Lớp học đã được nghe các giảng viên đến từ Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia trình bày quy chế hoạt động của Tạp chí Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL), quy trình xuất bản tạp chí lên mạng VJOL như phân nhóm chức năng, quy trình nộp bài của tác giả, biên tập viên chính, quản trị và duy trì tạp chí trực tuyến…

   Nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ và phổ biến thông tin khoa học và công nghệ giữa cộng đồng khoa học của các nước, đặc biệt giữa các nước đang phát triển, Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) đã hỗ trợ một số nước xây dựng hệ thống tạp chí khoa học trực tuyến trong đó có trang web Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến. Để tăng cường vai trò của Việt nam trong việc quản trị và vận hành website VJOL, theo đề nghị của Việt Nam, từ tháng 4/2009, website Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến đã được chuyển về Việt Nam và được đặt tại máy chủ của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia. Hiện tại đã có hơn 50 tạp chí khoa học của Việt Nam tham gia website VJOL.

   VJOL tạo ra nhiều lợi ích cho người dùng tin trong việc truy cập những tạp chí Khoa học và Công nghệ có chất lượng, cung cấp cho tạp chí tham gia những tiện ích hỗ trợ tốt trong việc phổ biến, phục vụ, lưu giữ thông tin.

   Những đơn vị tham gia VJOL cần xây dựng quy trình chuẩn thống nhất cho quá trình trao đổi thông tin, tăng cường đưa dữ liệu lên VJOL, rút ngắn thời gian từ xuất bản trên giấy đến đăng tải nội dung lên VJOL.

   Đình Phong

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến VJOL
Ngày cập nhật 23/09/2015

   Ngày 21/9/2015, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đã tổ chức lớp học đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến VJOL cho các tạp chí khoa học khu vực miền Trung. Lớp học được tổ chức tại Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An với các nội dung: Giới thiệu trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online, viết tắt là VJOL); Đào tạo kỹ năng xuất bản điện tử cho các cán bộ biên tập của các tạp chí khi tham gia VJOL.

   Lớp học đã được nghe các giảng viên đến từ Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia trình bày quy chế hoạt động của Tạp chí Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL), quy trình xuất bản tạp chí lên mạng VJOL như phân nhóm chức năng, quy trình nộp bài của tác giả, biên tập viên chính, quản trị và duy trì tạp chí trực tuyến…

   Nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ và phổ biến thông tin khoa học và công nghệ giữa cộng đồng khoa học của các nước, đặc biệt giữa các nước đang phát triển, Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) đã hỗ trợ một số nước xây dựng hệ thống tạp chí khoa học trực tuyến trong đó có trang web Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến. Để tăng cường vai trò của Việt nam trong việc quản trị và vận hành website VJOL, theo đề nghị của Việt Nam, từ tháng 4/2009, website Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến đã được chuyển về Việt Nam và được đặt tại máy chủ của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia. Hiện tại đã có hơn 50 tạp chí khoa học của Việt Nam tham gia website VJOL.

   VJOL tạo ra nhiều lợi ích cho người dùng tin trong việc truy cập những tạp chí Khoa học và Công nghệ có chất lượng, cung cấp cho tạp chí tham gia những tiện ích hỗ trợ tốt trong việc phổ biến, phục vụ, lưu giữ thông tin.

   Những đơn vị tham gia VJOL cần xây dựng quy trình chuẩn thống nhất cho quá trình trao đổi thông tin, tăng cường đưa dữ liệu lên VJOL, rút ngắn thời gian từ xuất bản trên giấy đến đăng tải nội dung lên VJOL.

   Đình Phong

Các tin khác
Xem tin theo ngày