Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy trình thu thập, xử lý, công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
Ngày cập nhật 30/05/2017

I. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Bắt buộc thực hiện):

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN được ký kết, đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm thu thập, điền Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 1 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và gửi về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế.

Bước 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế tiếp nhận Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước và lập phiếu biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 4: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Thừa Thiên Huế (theo quy định tại điều 23 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 5: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN, nếu có sửa đổi, bổ sung một trong những nội dung thông tin trên phiếu thông tin đã gửi về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung vào Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 3 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và gửi về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế.

Bước 6: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế tiếp nhận Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước và lập phiếu biên nhận.

Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 8: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế cập nhật và công bố thông tin đã chỉnh sửa, bổ sung về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Thừa Thiên Huế.

Bước 9: Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế gửi báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành trong năm (theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) về Sở KH&CN Thừa Thiên Huế và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

2. Cách thức thực hiện:

- Phiếu Thông tin gửi trực tiếp về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế theo địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0234.3825453.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 phiếu

- Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành gồm bản giấy và bản điện tử. Trong đó:

+ Phiếu thông tin bản giấy phải có xác nhận của đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN.

+ Phiếu thông tin bản điện tử phải lưu giữ theo định dạng Word của Microsoft (.doc hoặc .docx) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001).

II. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Khuyến khích thực hiện):

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi được cơ quan quản lý về KH&CN có thẩm quyền thẩm định và công nhận, các tổ chức, cá nhân có các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế (theo mẫu 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế tiếp nhận Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước và lập phiếu biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 4: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Thừa Thiên Huế (theo quy định tại điều 23, 26 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 5: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN, nếu có sửa đổi, bổ sung một trong những nội dung thông tin trên Phiếu thông tin đã gửi về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung vào Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 4 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và gửi về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế.

Bước 6: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế tiếp nhận Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, lập phiếu biên nhận và thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 8: Trung tâm Thông tin và thống kê  KH&CN Thừa Thiên Huế cập nhật và công bố thông tin đã chỉnh sửa, bổ sung về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Thừa Thiên Huế.

Bước 9: Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế gửi báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành trong năm (theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) về Sở KH&CN Thừa Thiên Huế và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

2. Cách thức thực hiện:

- Phiếu Thông tin gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thừa Thiên Huế theo địa chỉ:  24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0234.3825453.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 phiếu

- Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành gồm bản giấy và bản điện tử. Trong đó:

+ Phiếu thông tin bản giấy phải có xác nhận của đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN.

+ Phiếu thông tin bản điện tử phải lưu giữ theo định dạng Word của Microsoft (.doc hoặc .docx) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001).

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN:

* Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành là nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin.

* Quy trình này được áp dụng với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước được quyền truy cập và sử dụng CSDL quốc gia về KH&CN theo quy định của Bộ KH&CN.

* Địa chỉ công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành:

- Cổng thông tin Sở KH&CN Thừa Thiên Huế (skhcn.thuathienhue.gov.vn)

* Căn cứ pháp lý:

- Luật KH&CN số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

IV. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017

Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh)

Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN