Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh hướng dẫn chi phí cách ly y tế; khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 14/04/2021

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế; khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gọi là Nghị quyết số 16/NQ-CP); UBND tỉnh hướng dẫn một số quy định cụ thể về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm triển khai tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo đúng quy định.

1. Về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế:

Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. Riêng ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế cho các trường hợp sau:

 - Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân nhân ở nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung mà thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

 - Người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước; người tham gia công tác phòng, chống dịch phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Riêng trường hợp người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort thì được ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

- Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Riêng trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày.

- Đối với lưu học sinh Lào được cấp học bổng theo Hiệp định hợp tác song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào; lưu học sinh Lào do tỉnh Thừa Thiên Huế cấp học bổng thì được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

 2. Về chế độ phụ cấp chống dịch: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể việc miễn hoặc cá nhân phải tự chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với đoàn ngoại giao cấp cao; các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, khách mời do Chủ tịch UBND tỉnh mời.

3. Về thi hành chính sách:

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện cách ly y tế tập trung tại các cơ sở quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác của địa phương quản lý (không bao gồm hình thức cách ly tại khách sạn, resort, tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp) có trách nhiệm thu các khoản chi phí cách ly có liên quan mà người bị cách ly y tế phải tự chi trả theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ (sử dụng chứng từ là phiếu thu để thu), tổ chức việc ăn, ở, sinh hoạt bảo đảm an toàn vệ sinh, thuận lợi cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

- Các khách sạn, resort được chọn làm nơi cách ly y tế tập trung, chủ phương tiện vận tải đưa đón người cách ly y tế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người bị cách ly y tế; chấp hành việc công khai tổng chi phí về ăn, ở, sinh hoạt và chi phí đưa đón cho từng người khi tiếp nhận cách ly tập trung; không được tự ý nâng giá các dịch vụ.

- Đối với các trường hợp là người nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly y tế nhưng không có khả năng chi trả: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phòng, chống dịch hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo phân cấp để chi trả chi phí cách ly y tế theo mức quy định tương ứng với số tiền không thu được.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng hợp số đối tượng, chi phí cách ly y tế theo mức quy định gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Quy định về chi phí cách ly y tế, chế độ phụ cấp chống dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện kể từ ngày 08/02/2021.

Đối với người Việt Nam ở trong nước đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trước ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 16/NQ-CP được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP cho đến khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung.

Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 08/02/2021, bị cách ly y tế tập trung từ sau ngày Nghị quyết số 16/NQ-CP có hiệu lực thì phải tự chi trả các chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa đón, ăn, ở, sinh hoạt theo quy định tại các điểm b, điểm c khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Đối với người nhập cảnh vào Việt Nam hoàn thành thời hạn cách ly y tế tập trung tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung trong thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày ban hành văn bản này nhưng cơ sở cách ly tập trung chưa kịp thu hoặc thu không đủ mức phí cách ly y tế tập trung thì được quyết toán số đã chi tương ứng với số tiền chưa kịp thu hoặc thu không đủ từ dự toán chi ngân sách nhà nước phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày