Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 14/04/2021

Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2021; ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu: 100% cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật; 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cầu.

Đồng thời, Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội; phối hợp hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người với phòng chống mại dâm nhằm thay đổi hành vi tại cộng đồng; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và các đảng viên tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về;

- Tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán;

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân: Hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ giúp pháp lý miễn phí, chuyển tuyến an toàn... giúp cho nạn nhân ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững; kết nối thông tin với các tỉnh bạn trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời thống kê, cập nhật danh sách và lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế hoạch trợ giúp thích hợp;

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng trong hỗ trợ, giúp đỡ người bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng thông qua các mô hình hỗ trợ vay vốn tín dụng; huy động nhiều nguồn lực xã hội sẵn có để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hỗ trợ dạy nghề và lồng ghép với chương trình “Xóa đói giảm nghèo” tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm, ổn định cuộc sống hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người vì mục đích di cư tìm việc;

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người với các nước, các tổ chức quốc tế; trao đổi thông tin, kịp thời liên hệ, hỗ trợ xác minh, xác định nạn nhân và phối hợp điều tra, bảo vệ, giải cứu nạn nhân; chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mua bán người;

- Đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho người bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày