Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 14/04/2021

Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm2021; ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021

Theo đó, Kế hoạch đề ra chỉ tiêu: 1. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn được truyền thông về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng. 2. Phấn đấu tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện trên 85% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. Cụ thể: khoảng 25-30% người nghiện được cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng; 10% người nghiện được cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Trung tâm); 45% người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. 3. 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp. 4. Nghiên cứu, xây dựng thêm 01 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các cụm liên xã, phường có nhiều người nghiện. 5. 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở Trung tâm và ở cấp huyện, cấp xã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

- Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài; đưa tin hàng tuần với nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy. Chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; tuyên truyền các phương thức, biện pháp để phòng ngừa các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng bạo lực, đối tượng có biểu hiện “Ngáo đá” gây án; cách nhận biết và tác hại của ma túy tổng hợp nhất là các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

- Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn... Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

2. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định.

- Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn cai nghiện, điều trị nghiện tại 03 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy (phường An Cựu – thành phố Huế, Trung tâm Y tế huyện A Lưới và thị trấn Lăng Cô – huyện Phú Lộc) và 04 Điểm tư vấn cai nghiện ma túy ở các địa phương (phường Phú Hòa, Phú Hội, Thủy Biều – thành phố Huế; phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy).

-Nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cở sở điều trị Methadone – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Phát triển thêm 01 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy ở địa bàn xa, có nhiều người nghiện, người sử dụng ma túy để hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ y bác sỹ, lực lượng bảo vệ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy; bổ sung bác sỹ làm công tác cai nghiện tại Trung tâm.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, chữa trị và giáo dục, tư vấn dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện tại Trung tâm. Tạo môi trường cai nghiện tốt để người nghiện ma túy yên tâm cai nghiện và tự nguyện xin vào cai nghiện.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi tại Trung tâm.

4. Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, xét duyệt, bàn giao đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng sau cai nghiện tại nơi cư trú.

- Các huyện, thị xã, thành phố cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động, hỗ trợ sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện ma túy tại Trung tâm trở về cộng đồng được hỗ trợ, giúp đỡ sau cai tại nơi cư trú.

- Phát triển các biện pháp liên kết, phối hợp giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy thuận lợi trong học nghề và lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện

- Thực hiện đào tạo theo chương trình khung, giáo trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục... về điều trị nghiện nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

- Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội các cấp và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong công tác để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, điều trị phục hồi cho người nghiện và người sau cai nghiện./

Các tin khác
Xem tin theo ngày