Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/04/2021

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021.

 

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021, cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, các Chương trình của Chính phủ về: Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người. Xác định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài cùng với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đảm bảo hiệu quả, thiết thực; nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, vi phạm pháp luật hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và xử lý theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quyết tâm ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ngay trong chính lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với lực lượng Công an nhân dân, nơi nào còn để các băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, gây dư luận xấu thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng vùng, miền, đặc điểm dân cư; rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã, phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội tại địa bàn cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự; xác định trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm; củng cố, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, giáp ranh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao như: Thanh thiếu niên, người lầm lỗi, đối tượng đã được đặc xá tha tù trở về địa phương; những đối tượng đặc thù như: Phụ nữ di cư, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng tôn giáo, phạm nhân nữ trong các cơ sở giam giữ, công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế..., các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn nội bộ nhân dân (tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện...) không để phát sinh các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. Tiếp tục quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho Công an xã chính quy, Công an cấp huyện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là ứng dụng camera giám sát an ninh, trật tự; tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm phù hợp với từng đơn vị, địa phương theo Thông báo số 286/TB-V01 ngày 04/11/2020 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP.

- Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục mở các lớp tập huấn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ ở địa bàn cơ sở.

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hoá và Thể thao, Tư pháp; Công an tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chỉ đạo và phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức, đa dạng về nội dung; xây dựng, nhân rộng các mô hình tham gia đảm bảo ANTT do cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham mưu, tổ chức thực hiện để cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật cũng như không để sơ hở tội phạm lợi dụng gây án, đặc biệt là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xâm phạm sở hữu, tội phạm xâm hại tình dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhất là học sinh, sinh viên trong phòng, chống tội phạm; tổ chức các hội thi phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức giao ban, sơ tổng kết để thông báo tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; tình hình học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật để đề ra kế hoạch phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội lây lan trong trường học đảm bảo có hiệu quả.

3. Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

- Tăng cường các giải pháp, phát hiện điều tra xử lý kịp thời các loại tội phạm mới nổi lên, gây bức xúc trong dư luận, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, như: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người... Tổ chức truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, giảm đối tượng truy nã phát sinh. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tạo chuyển biến từ cơ sở và rút kinh nghiệm nhân rộng sang các địa bàn khác.

- Tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước và của tỉnh. Chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp pháp luật, nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm ma túy, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm đưa người ra nước ngoài và nhập cảnh trái phép, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; các tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, ma túy tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn...; các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và trên lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm...

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, nhất là thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa các trường hợp bức cung, dùng nhục hình, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, tạo điều kiện thuận lợi để người bào chữa tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai đề án ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tập trung làm tốt công tác quản lý cư trú, lưu trú, quản lý xuất, nhập cảnh, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và sở, ngành, địa phương siết chặt việc quản lý người nước ngoài tại Việt Nam không để tội phạm là người nước ngoài lợi dụng hoạt động; tăng cường quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý các hoạt động đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, du lịch, môi trường, xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý mạng Internet...; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;  Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; các dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường quản lý các đối tượng tâm thần, “ngáo đá”; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thực hiện công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ mỗi tổ dân phố, thôn, xóm, bản, làng. Lựa chọn mô hình phòng, chống tội phạm thực sự có hiệu quả, tổ hoà giải để hỗ trợ nguồn lực, duy trì hoạt động thường xuyên, hướng tập trung giải quyết, hoà giải các mâu thuẫn ngay tại gia đình, cộng đồng... để hạn chế những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm đã ký giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để thực hiện thực chất hơn, hiệu quả hơn.

5. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là với nước bạn Lào; kiên quyết không để ma túy xâm nhập qua 02 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ người địa phương thường xuyên qua lại, làm ăn tại Lào để phòng ngừa, không để phạm tội nói chung, phạm tội về ma túy nói riêng./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày