Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo "Quy chuẫn Kỹ thuật địa phương về Dầu tràm Huế"
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/10/2016
Xem góp ý
2Lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/07/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/09/2017
Xem góp ý
3Lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/09/2018
Xem góp ý
4Tham gia góp ý dự thảo Quy định xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/05/2020
Xem góp ý
5Lấy ý kiến rộng rãi đóng góp Dự thảo Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/06/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/07/2020
Xem góp ý
6Tham gia góp ý dự thảo Đề án Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/08/2020
Xem góp ý
7Lấy ý kiến "Về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Chả Huế”"
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/10/2020
Xem góp ý
8Lấy ý kiến Dự thảo NQ&TTr Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh TTH đến năm 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/09/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/10/2020
Xem góp ý