Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo kết luận số 1854/KL-SKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Sở KH&CN Thanh tra chuyên ngành về hoạt động khoa học và công nghệ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 05/09/2023

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 32/BC-TTr ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số 199/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên nhành về hoạt động khoa học và công nghệ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

Đã tiến hành thanh tra tại 04/04 tổ chức KH&CN theo kế hoạch, gồm có:

- Trung tâm Nghiên cứu Huế;

- Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng Duyên hải;

- Viện Công nghệ Sinh học;

- Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Môi trường miền Trung.

Chi tiết từng tổ chức khoa học và công nghệ được thanh tra như sau:

1. Trung tâm Nghiên cứu Huế

Trung tâm Nghiên cứu Huế đã được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu số 02/1995 ngày 10 tháng 5 năm 1995, do ông Nguyễn Xuân Hoa làm Giám đốc.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế, tỉnh TT-Huế.

Tổng số vốn đăng ký: 70.000.000 đồng.

Lĩnh vực KH&CN đăng ký: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Từ năm 1995 đến tại thời điểm thanh tra, Trung tâm Nghiên cứu Huế không thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

2. Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng Duyên hải (viết tắt là Trung tâm Duyên Hải)

Trung tâm Duyên Hải đã được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu số 03/2010 ngày 30 tháng 12 năm 2010, do ông Tôn Thất Pháp làm Giám đốc. Hiện nay, ông Lương Quang Đốc làm Giám đốc Trung tâm.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh TT-Huế.

Tổng số vốn đăng ký: 1.000.000.000 đồng.

Lĩnh vực KH&CN đăng ký: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Từ năm 2010 đến tại thời điểm thanh tra, Trung tâm Duyên Hải không thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

3. Viện Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học đã được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần 2 số 02/2018 ngày 02 tháng 01 năm 2018, do bà Trương Thị Hồng Hải làm Giám đốc.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, TP Huế, tỉnh TT-Huế.

Tổng số vốn đăng ký: 58.464.927.586 đồng.

Lĩnh vực KH&CN đăng ký: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật - công nghệ và Khoa học Nông nghiệp.

Từ năm 2016 đến tại thời điểm thanh tra, Viện Công nghệ Sinh học đã có 01 (một) lần thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN vào tháng 01 năm 2018.

4. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Môi trường miền Trung (viết tắt là Trung tâm Môi trường miền Trung)

Trung tâm Môi trường miền Trung đã được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu số 89/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 3 năm 2021, do ông Đường Văn Hiếu làm Giám đốc.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh TT-Huế.

Tổng số vốn đăng ký: 2.064.000.000 đồng.

Lĩnh vực KH&CN đăng ký: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Từ năm 2021 đến tại thời điểm thanh tra, Trung tâm Môi trường miền Trung không thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

II. Kết quả thanh tra, xác minh

1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra

a. Tình hình hoạt động KH&CN: Thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở; Chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ khác…;

b. Tình hình tài chính các hoạt động KH&CN thuộc lĩnh vực đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp của tổ chức KH&CN;

c. Các nội dung khác:

(1) Các thay đổi liên quan đến tổ chức KH&CN được cấp giấy chứng nhận trong quá trình hoạt động đến thời điểm thanh tra: Cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp, vốn điều lệ, người đứng đầu tổ chức, lĩnh vực hoạt động;

(2) Các biến động khác về trụ sở, vốn, cơ sở vật chất - kỹ thuật;

(3) Công tác báo cáo hoạt động định kỳ theo quy định cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hàng năm.

2. Kết quả

a. Trung tâm Nghiên cứu Huế

Các hoạt động theo lĩnh vực KH&CN, kể cả các hoạt động dịch vụ KH&CN đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp:

Trong 02 năm 2021 và 2022, Trung tâm Nghiên cứu Huế thực hiện 02 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động theo giấy chứng nhận được cấp về nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN các cấp thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, cụ thể như sau:

- Năm 2021 thực hiện 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ “Sách Nghiên cứu Huế Tập 9”;

- Năm 2022 thực hiện 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ “Sách Hiểu biết về văn hóa Huế”.

Bên cạnh đó, trong 02 năm 2021 và 2022 Trung tâm Nghiên cứu Huế đã không triển khai hợp đồng dịch vụ KH&CN nào.

Các điều kiện của tổ chức KH&CN, rà soát, đối chiếu với quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN:

Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm Nghiên cứu Huế đã thực hiện rà soát theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN. Không có sự thay đổi của Trung tâm, từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đến thời điểm thanh tra, liên quan đến điều kiện thành lập.

Đoàn Thanh tra đánh giá Trung tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ, hồ sơ đảm bảo đúng theo Luật Thanh tra, Luật KH&CN và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Công tác báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ hằng năm gửi cho Sở KH&CN:

Trung tâm Nghiên cứu Huế đã thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 và 2022 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định.

b. Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng Duyên Hải (viết tắt là Trung tâm Duyên Hải)

Các hoạt động theo lĩnh vực KH&CN, kể cả các hoạt động dịch vụ KH&CN đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp:

Trong 02 năm 2021 và 2022, Trung tâm Duyên Hải không thực hiện một đề tài, dự án nào thuộc lĩnh vực đã đăng ký hoạt động theo giấy chứng nhận được cấp.

Bên cạnh đó, trong 02 năm 2021 và 2022 Trung tâm Duyên Hải đã triển khai 03 hợp đồng dịch vụ KH&CN với Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT-Huế (cụ thể là năm 2021 đã triển khai 01 hợp đồng và năm 2022 đã triển khai 02 hợp đồng).

Các điều kiện của tổ chức KH&CN, rà soát, đối chiếu với quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN:

Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm Duyên Hải chưa kịp thời thực hiện việc rà soát đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN về đăng ký thay đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động. Đến thời điểm thanh tra, Trung tâm Duyên hải chưa thực hiện thủ tục đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận theo quy định cụ thể:

+ Đối với người đứng đầu: chưa thay đổi.

Công tác báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ hằng năm gửi cho Sở KH&CN:

Trung tâm Duyên Hải đã thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, năm 2022 Trung tâm Duyên Hải có nhận công văn số 2151/SKHCN-QLKH ngày 18/11/2022 của Sở KH&CN về việc báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức KHCN, nhưng do sơ suất của Trung tâm Duyên Hải nên báo cáo đã không gửi đi. Giám đốc Trung tâm Duyên Hải xin nhận trách nhiệm về sơ suất này và cam kết thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong thời gian tới.

c. Viện Công nghệ Sinh học (viết tắt là Viện CNSH)

Các hoạt động theo lĩnh vực KH&CN, kể cả các hoạt động dịch vụ KH&CN đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp:

Trong 02 năm 2021 và 2022, Viện CNSH đã thực hiện 11 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động theo giấy chứng nhận được cấp, cụ thể như sau:

- Năm 2021 có 07 Đề tài gồm: “(1) Ứng dụng kỹ thuật gây đột biến bằng tia gamma kết hợp công nghệ sinh học chọn tạo giống cà phê với (Coffee canephora) kháng tuyến trùng; (2) Ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất vắc-xin đa giá phòng bệnh hoại tử thần kinh do NNV (nervous necrosis virus) và lở loét do Vibrio (V. alginolyticus  V. parahaemolyticus) ở cá mú nuôi; (3) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phát triển cảm biến và vật liệu xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng; (4) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; (5) Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytophthora sp. trên cây thanh trà; (6) Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các flavonoid từ cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) thu tại Thừa Thiên Huế; (7) Phân tích, đánh giá hàm lượng các kim loại nặng trong nước và trầm tích các cửa sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”;

- Năm 2022 có 04 Đề tài gồm: “(1) Ứng dụng Khoa học công nghệ phục tráng, khai thác và phát triển sản phầm măng tre A Hum theo chuỗi giá trị tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; (2) Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và trồng một số loài dược liệu tiềm nắng (chùm ngây, hà thủ ô, giảo cổ lam, nhân trần cát) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (3) Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh tạo một số sản phẩm  phòng chống bệnh hại cây trồng chủ lực khu vực miền Trung”; (4) Nghiên cứu tạo plasmid tái tổ hợp không sử dụng enzyme cắt giới hạn”.

Bên cạnh đó, trong 02 năm 2021 và 2022 Viện CNSH đã triển khai 03 hợp đồng dịch vụ KH&CN với các đối tác khác nhau (cụ thể là năm 2021 đã triển khai 02 hợp đồng và năm 2022 đã triển khai 01 hợp đồng).

Các điều kiện của tổ chức KH&CN, rà soát, đối chiếu với quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN:

Qua thanh tra cho thấy, Viện CNSH chưa kịp thời thực hiện việc rà soát theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN. Một số thay đổi của Trung tâm, từ thời điểm cấp giấy đến thời điểm thanh tra, liên quan đến điều kiện thành lập cần phải được rà soát, cụ thể:

+ Thay đổi về cơ sở vật chất - kỹ thuật: tổng số vốn, tài sản đến thời điểm thanh tra tại Viện CNSH tăng so với tổng số vốn, tài sản (điều lệ) theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Công tác báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ hằng năm gửi cho Sở KH&CN:

Viện CNSH đã thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 và 2022 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định.

d. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Môi trường miền Trung (viết tắt là Trung tâm Môi trường miền Trung)

Các hoạt động theo lĩnh vực KH&CN, kể cả các hoạt động dịch vụ KH&CN đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp:

Trong 02 năm 2021 và 2022, Trung tâm Môi trường miền Trung không thực hiện một đề tài, dự án nào thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động theo giấy chứng nhận được cấp.

Bên cạnh đó, trong 02 năm 2021 và 2022 Trung tâm Môi trường miền Trung đã triển khai 11 hợp đồng dịch vụ KH&CN với các đối tác khác nhau (cụ thể là năm 2021 đã triển khai 08 hợp đồng và năm 2022 đã triển khai 03 hợp đồng).

Các điều kiện của tổ chức KH&CN, rà soát, đối chiếu với quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN:

Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm Môi trường miền Trung đã thực hiện rà soát theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN. Không có sự thay đổi của Trung tâm, từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đến thời điểm thanh tra, liên quan đến điều kiện thành lập.

Đoàn Thanh tra đánh giá Trung tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ, hồ sơ đảm bảo đúng theo Luật Thanh tra, Luật KH&CN và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Công tác báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ hằng năm gửi cho Sở KH&CN:

Trung tâm Môi trường miền Trung thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 và năm 2022 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định.

III. Kết luận

1. Trung tâm Nghiên cứu Huế

- Trung tâm Nghiên cứu Huế đang hoạt động và đã thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, dịch vụ KHCN) đúng lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận hoạt động KHCN đã được cấp;

- Về điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;

- Về trụ sở chính: không thay đổi;

- Báo cáo định kỳ hàng năm: Trung tâm đã thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 và năm 2022 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định.

2. Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng Duyên Hải (viết tắt là Trung tâm Duyên Hải)

- Trung tâm Duyên Hải đang hoạt động và đã thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, dịch vụ KHCN) đúng lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận hoạt động KHCN đã được cấp;

- Về việc rà soát đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN về đăng ký thay đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động. Đến thời điểm thanh tra, Trung tâm Duyên hải chưa thực hiện thủ tục đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận theo quy định cụ thể là thay đổi tên đối với người đứng đầu.

- Về điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;

- Về trụ sở chính: không thay đổi;

- Báo cáo định kỳ hàng năm: Trung tâm Duyên Hải đã thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, năm 2022 Trung tâm Duyên Hải có nhận công văn số 2151/SKHCN-QLKH ngày 18/11/2022 của Sở KH&CN về việc báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức KHCN, nhưng do sơ suất của Trung tâm Duyên Hải nên báo cáo đã không gửi đi.

3. Viện Công nghệ Sinh học (viết tắt là Viện CNSH)

- Viện CNSH đang hoạt động và đã thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, dịch vụ KHCN) đúng lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận hoạt động KHCN đã được cấp;

- Viện CNSH có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức đó là sáp nhập thêm Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện CNSH nên có sự thay đổi tăng về nguồn nhân lực KHCN, cơ sở vật chất - kỹ thuật, tổng số vốn, tài sản theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, tuy nhiên Viện CNSH chưa có báo cáo về sự thay đổi đối với Sở KHCN và chưa thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động KHCN đã được cấp.

- Về điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;

- Về trụ sở chính: không thay đổi;

- Báo cáo định kỳ hàng năm: Viện CNSH đã thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 và năm 2022 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định.

4. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Môi trường miền Trung (viết tắt là Trung tâm Môi trường miền Trung)

- Trung tâm Môi trường miền Trung đang hoạt động và đã thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, dịch vụ KHCN) đúng lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận hoạt động KHCN đã được cấp;

- Về  điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;

- Về  trụ sở chính: không thay đổi;

- Báo cáo định kỳ hàng năm: Trung tâm đã thực hiện báo cáo định kỳ năm 2021 và năm 2022 cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ theo quy định.

IV. Một số nguyên nhân của hạn chế, khó khăn vướng mắc

- Người đứng đầu của một số Tổ chức KH&CN chưa kịp thời chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện các điều kiện hoạt động của các Tổ chức KH&CN khi có sự thay đổi, biến động (về người đứng đầu, thay đổi nguồn nhân lực KH&CN, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi về vốn...) theo quy định.

- Việc thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm của một số Tổ chức KH&CN chưa đều tay, còn thụ động và chưa đảm bảo thời gian nộp báo cáo theo quy định trong một số năm trở lại đây.

V. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: không

VI. Yêu cầu, kiến nghị

  1. Yêu cầu

a. Trung tâm Nghiên cứu Huế

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu Huế tiếp tục duy trì tốt hơn nữa các hoạt động khoa học và công nghệ theo Giấy phép đã cấp.

b. Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng Duyên Hải (viết tắt là Trung tâm Duyên Hải)

Đề nghị Trung tâm Duyên Hải tiếp tục duy trì tốt hơn nữa các hoạt động khoa học và công nghệ theo Giấy phép đã cấp.

Trung tâm Duyên Hải thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động KHCN do thay đổi người đứng đầu tổ chức KHCN theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công Nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KHCN và báo cáo kết quả gửi về Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Việc rà soát, bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận yêu cầu Trung tâm Duyên Hải thực hiện trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra. Sau thời gian trên, Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra sau thanh tra các yêu cầu trên. Nếu Trung tâm không thực hiện Sở KH&CN sẽ đình chỉ hoạt động theo quy định chi tiết tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, chi tiết tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 08 quy định như sau:

Điều 12. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị đình chỉ hiệu lực đến 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

đ) Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

- Trung tâm Duyên Hải liên hệ với phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục bổ sung, thay đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN do có sự thay đổi về người đứng đầu.

Về báo cáo định kỳ hàng năm: đề nghị Trung tâm Duyên Hải thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

c. Viện Công nghệ Sinh học (viết tắt là Viện CNSH)

Đề nghị Viện CNSH tiếp tục duy trì tốt hơn nữa các hoạt động khoa học và công nghệ theo Giấy phép đã cấp.

Viện CNSH có sự thay đổi tăng về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tổng số vốn, tài sản theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, tuy nhiên Viện CNSH chưa có báo cáo về sự thay đổi với Sở KHCN và chưa thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động KHCN đã được cấp.

- Viện CNSH thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động KHCN do thay đổi tăng về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tổng số vốn - tài sản của tổ chức KHCN theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công Nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KHCN và báo cáo kết quả gửi về Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Việc rà soát, bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận yêu cầu Viện CNSH thực hiện trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra. Sau thời gian trên, Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra sau thanh tra các yêu cầu trên. Nếu Viện CNSH không thực hiện Sở KH&CN sẽ đình chỉ hoạt động theo quy định chi tiết tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, chi tiết tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 08 quy định như sau:

Điều 12. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị đình chỉ hiệu lực đến 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

đ) Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

- Viện CNSH liên hệ với phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục bổ sung, thay đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN do có sự thay đổi tăng về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tổng số vốn - tài sản.

d. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Môi trường miền Trung (viết tắt là Trung tâm Môi trường miền Trung)

Đề nghị Trung tâm Môi trường miền Trung tiếp tục duy trì tốt hơn nữa các hoạt động khoa học và công nghệ theo Giấy phép đã cấp.

2. Kiến nghị đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường tập huấn, phổ biến cho các tổ chức KH&CN liên quan đến việc rà soát các điều kiện thành lập và hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ tiến hành các thủ tục đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận theo quy định;

Tiến hành rà soát báo cáo định kỳ của các tổ chức KH&CN trong danh sách quản lý của Sở, kịp thời tham mưu Giám đốc Sở văn bản đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với các tổ chức KH&CN không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động trong 02 năm liên tiếp hoặc không thực hiện đăng ký, thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung;

(Thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN