Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thừa Thiên Huế: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2022
Ngày cập nhật 14/02/2022

Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc sản và dịch vụ của địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ trong thời gian tới; ngày 28/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 246/KH-SKHCN thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Năm 2022, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh để tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực (cấp tỉnh, cấp huyện), sản phẩm đặc sản, làng nghề, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu và dịch vụ gắn với quảng bá văn hóa Huế. Qua đó, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, phong trào lao động sáng tạo, hỗ trợ các sáng kiến có hiệu quả được ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, năng suất lao động. Hình thành hệ thống hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và triển khai hoạt động có hiệu quả nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và thu hút đầu tư. Tiến tới hỗ trợ xây dựng và phát triển một số thương hiệu mạnh, thương hiệu đặc sản của tỉnh nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh cho các sản phẩm của tỉnh cũng như hỗ trợ đăng ký, khai thác, áp dụng vào thực tiễn các sáng chế, giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Với mục tiêu cụ thể trong năm 2022, Chương trình tổ chức 03 số chương trình truyền thông phát trên sóng truyền hình, 01 hội thảo, 01 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn theo nhu cầu; Hỗ trợ các sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh (theo đề xuất của các tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ). Hỗ trợ hình thành hệ thống quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho ít nhất 04 đặc sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quảng bá cho 10 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, các sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hỗ trợ thực hiện 04 dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Hỗ trợ thực hiện 01 dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ra nước ngoài ít nhất 01 sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản địa phương; Nâng cao hiệu quả sử dụng quyền sở hữu trí tuệ được nâng cao và gia tăng đáng kể số lượng sản phẩm có hàm lượng sở hữu trí tuệ cao: số lượng doanh nghiệp sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng đáng kể; thúc đẩy đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Cử đi đào tạo chuyên sâu cho ít nhất 01 lượt cán bộ, công chức chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại các cơ quan quản lý nhà nước; Đồng thời hỗ trợ một số nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2022 đạt hiệu quả, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ thông qua nhiều hình thức; Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về tài sản trí tuệ và văn hóa sở hữu trí tuệ, vai trò tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác phù hợp với từng nhóm đối tượng; Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, triển lãm để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ; Tập trung đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh; Xây dựng bộ chuẩn nhận diện thương hiệu và phát triển tài sản trí tuệ cho 5-7 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực (cấp tỉnh, cấp huyện), đặc sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó ưu tiên cho các sản phẩm đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp cấp Quốc gia, cấp tỉnh; Thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ, dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, cụ thể: Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới; Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù của địa phương; Hỗ trợ triển khai các dự án KHCN cấp cơ sở nhằm xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù, sản phẩm chủ lực, sản phẩm khởi nghiệp của địa phương.

- Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ với việc tham gia trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực và sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh theo quy định. Từ đó tiến tới hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương, OCOP được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể theo chuỗi giá trị theo quy định

- Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn như áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các đặc sản trên địa bàn kể cả sáng chế của nước ngoài không bảo hộ tại Việt Nam; Hỗ trợ áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, sáng kiến, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi; các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản nông sản, đặc sản; áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc của sản phẩm; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động sản xuất,..

- Tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý và hợp tác về sở hữu trí tuệ.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày