Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao năng suất
Ngày cập nhật 14/02/2022

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 245/KH-SKHCN tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Với mục tiêu đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nên kinh tế, khẳng định khoa học công nghệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp trường,…); hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể năm 2022, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/năm; Hỗ trợ 02 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất; Triển khai chương trình đào tạo cho khoảng 30 thành viên làm “Chuyên viên năng suất chất lượng” tại các doanh nghiệp; Hỗ trợ 02 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 56000 về quản lý đổi mới sáng tạo, các mô hình, công cụ cải tiến năng suất trong lĩnh vực chuyên ngành (năng suất dịch vụ công, năng suất xanh, năng suất bền vững) và 01 lớp tập huấn về ISO 56000; Hỗ trợ ít nhất 01 đến 02 doanh nghiệp xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm dược liệu thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Hỗ trợ ít nhất 01 doanh nghiệp nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; mô hình kinh doanh mới (thông qua chính sách của tỉnh hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Theo đó, để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2022, Kế hoạch nêu rõ 5 nội dung thực hiện sau:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Tham gia phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan nghiên cứu, đào tạo có năng lực để xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường năng suất gắn với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để chia sẻ thông tin, dữ liệu về ứng dụng các tiến bộ công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất mới, tiên tiến, chuyên gia năng suất, năng suất của tỉnh, năng suất doanh nghiệp. Qua đó, triển khai, thực hiện, áp dụng lồng ghép các chính sách, các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan nhằm thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 trên địa bàn tỉnh (các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề án Cố đô Khởi nghiệp, Chương trình sở hữu trí tuệ, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc,...).

- Phát triển các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất: Xây dựng, triển khai các nội dung nghiên cứu và tư vấn về năng suất: Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc nâng cao năng suất nhằm phát triển các sản phẩm. Triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng suất như tổ chức tập huấn về các giải pháp nâng cao năng suất, chuyển đổi số, sản xuất thông minh góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chương trình hướng nghiệp tại một số trường đại học thuộc Đại học Huế; Hình thành, phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất ở địa phương, gắn kết với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng đào tạo thực hành, mô phỏng về cải tiến năng suất.

- Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp: Gắn kết chặt chẽ nội dung của kế hoạch với các đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh nhằm góp phần cắt giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ưu tiên lồng ghép các đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai các nội dung gồm tổ chức tập huấn về áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 56000; Xây dựng Dự án điểm hỗ trợ doanh nghiệp về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản (HACCP, GMP;...) (lồng ghép với Chương trình năng suất chất lượng); Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp tốt và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế (lồng ghép với Chương trình năng suất chất lượng); Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới (lồng ghép với Chương trình phát triển tài sản trí tuệ); Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù của địa phương (lồng ghép với Chương trình phát triển tài sản trí tuệ); Hỗ trợ cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong phát triển vùng nguyên liệu và chế biến các sản phẩm dược liệu,… (lồng ghép với đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu); Nghiên cứu đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp tỉnh,...với các sản phẩm có khả năng thương mại hóa để góp phần hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (lồng ghép với đề án Cố đô Khởi nghiệp); Lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc bằng công cụ điện tử từ cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến ở những vùng, hợp tác xã sản xuất tập trung, cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm chủ lực (lồng ghép với đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc); Triển khai áp dụng cấp mã QR-code (thông qua hệ thống tem điên tử) cho các sản phẩm, đảm bảo thông qua tem gắn trên sản phẩm sau khi đã được kích hoạt thông tin và đưa ra phân phối trên thị trường thì người tiêu dùng có thể kiểm tra truy xuất thông tin của sản phẩm qua tất cả các khâu từ sản xuất nguyên liệu – thu hoạch vận chuyển – chế biến và phân phối đến khi sản phẩm chính thức đến tay người tiêu dùng (lồng ghép với đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc); Xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao năng suất tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thực hiện Kế hoạch, có tính đến khả năng hấp thụ công nghệ và trình độ, quy mô sản xuất của doanh nghiệp; tổ chức nghiên cứu, đánh giá về vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp này trong việc phát triển phong trào năng suất của tỉnh (lồng ghép với đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường).

- Tuyên truyền, phổ biến về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế: Khuyến khích doanh nghiệp ham gia các dự án hợp tác nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng suất, đào tạo, tư vấn, quảng bá và phát triển chuyên gia năng suất với các tổ chức quốc tế (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế Giới, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức năng suất châu Á (APO) và các tổ chức quốc tế khác.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày