Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 25/08/2023

Ngày 23/8/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU tuyên truyền Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU, ngày 05/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày  03/11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nêu cao quyết tâm chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU của Tỉnh ủy trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Xác định đây là cơ hội, là nền tảng, là động lực quan trọng để tỉnh Thừa Thiên Huế khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trong sự tương quan với cả Vùng; từ đó tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác tuyên truyền nhằm góp phần đổi mới tư duy về phát triển trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là tư duy về phát triển Vùng nhanh và bền vững sao cho tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Vùng và từng địa phương trong Vùng.

Đồng thời kịp thời cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Theo Hướng dẫn, 10 nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cụ thể gồm: (1) Những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, về định hướng phát triển Vùng và các văn bản chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; (2) Những kết quả đạt được sau 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX và 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2020; (3) Ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết và cơ sở khoa học của việc ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 26-NQ/TW về quan điểm (05 nhóm quan điểm), mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu (06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp) để phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà tỉnh đề ra trong Chương trình hành động 41-CTr/TU để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW (10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp), gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và các nghị quyết, chỉ thị khác có liên quan; (5) Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU của Tỉnh ủy; công tác kiểm tra, giám sát; (6) Tuyên truyền nâng cao nhận thức; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách; chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh lao động, sản xuất; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU của Tỉnh ủy đã đề ra; (7) Thực tiễn triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU của Tỉnh ủy ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị; lan tỏa những cách làm hay, bài học kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai; phê phán những cá nhân, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, gây lãng phí, trì trệ, ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện của cả tỉnh; (8) Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU của Tỉnh ủy; kịp thời chỉ đạo định hướng tư tưởng, dư luận khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, đất đai, môi trường, các vấn đề về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, dân tộc, tôn giáo, sinh kế của nhân dân khi phải di dời khỏi nơi sinh sống...; (9) Đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Vùng nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng; việc thực hiện các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến yếu tố đầu tư nước ngoài trong quá trình triển khai; (10) Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch về công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Vùng nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

Theo đó, căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tiến độ triển khai các chương trình, dự án quan trọng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, các quy hoạch của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị. Hình thức tuyên truyền cần phong phú và đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa, lãng phí. Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên; tuyên truyền trực quan sinh động; tại các hội nghị, diễn đàn; trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền thông qua việc biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; triển lãm, giới thiệu sách, báo, tài liệu, hiện vật về những thành tựu, kết quả trên các lĩnh vực. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; trên Internet và mạng xã hội. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; gặp mặt biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh...

(Chi tiết xem file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN