Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/07/2023

Thực hiện Nghị quyết số 28-/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ); Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 26/6/2023 thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của Chính phủ; Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ảnh minh hoạ

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định những nội dung, nhiệm vụ chính, lộ trình thời gian và biện pháp thực hiện để các sở, ngành của tỉnh và địa phương chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 28-/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trọng tâm (Chi tiết xem file đính kèm).

Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ; Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; các sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trong Quý II năm 2023.  Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 30 tháng 11 trong năm để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Chính phủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Bộ Quốc phòng và Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo những vấn đề mới nảy sinh và đề xuất các giải pháp xử lý.

Tập tin đính kèm:
Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN