A. Hội đồng quản lý Quỹ

STT Họ và tên Chức danh
1 Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chủ tịch Hội đồng
2 Ông Trần Ngọc Nam - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính Ủy viên
4 Ông Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên
5 Ông Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Ủy viên

1. Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 24/3/2016).

2. Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên là các nhà quản lý, nhà khoa học, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quản lý do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

b) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm.

c) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ là 05 năm và các thành viên tham gia Hội đồng quản lý Quỹ không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Hội đồng quản lý Quỹ mới chưa được bổ nhiệm thì Hội đồng quản lý Quỹ của nhiệm kỳ hiện tại tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Hội đồng quản lý Quỹ mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

b) Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

c) Trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng của Quỹ.

d) Ban hành các văn bản quy định về hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Hội đồng khoa học và công nghệ; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định về hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.

đ) Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ.

e) Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, các báo cáo kết quả kiếm soát và báo cáo thẩm định quyết toán tài chính của Ban Kiểm soát Quỹ.

g) Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn chuyên môn cho Quỹ.

h) Quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo các quy định tại Điều lệ này.

i) Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

k) Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng bộ máy và con dấu của Quỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

l) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể; 03 tháng họp một lần để xem xét và giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ; họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, hoặc Giám đốc Quỹ, hoặc Trưởng Ban kiểm soát Quỹ, hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị.

b) Đối với các vấn đề cần quyết định giữa các phiên họp, Cơ quan điều hành Quỹ gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên Hội đồng.

c) Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi khi ít nhất có 2/3 số thành viên có mặt và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được ủy quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Trường hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và các kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ.

B. Cơ quan điều hành Quỹ

STT Họ và tên Chức danh
1 Ông Trần Ngọc Nam - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc Quỹ
2 Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính Phó Giám đốc Quỹ
3 Ông Lê Văn Tỵ - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Phó Giám đốc Quỹ
4 Ông Văn Đức Hòa - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ Chánh Văn phòng Quỹ

Cơ quan điều hành Quỹ bao gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận nghiệp vụ. Trong đó: Giám đốc Quỹ là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách; 01 Phó Giám đốc Quỹ là Phó Giám đốc hoặc trưởng phòng của Sở Tài chính kiêm nhiệm; Kế toán trưởng của Quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách.

1. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ giao cho Quỹ.

b) Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ; thực hiện các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ và theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì xây dựng quy định về hoạt động trong từng thời kỳ và các văn bản khác có liên quan trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét:

- Quy định về hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.

- Các văn bản khác theo quy định.

d) Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị của Hội đồng quản lý Quỹ và Hội đồng khoa học và công nghệ. Được tham gia các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận nhưng không được biểu quyết.

đ) Trình quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo các quy định tại Điều lệ này để Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

e) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó các phòng ban nghiệp vụ và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

g) Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ.

h) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình theo quy định của pháp luật.

i) Báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ này và các quy định có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

k) Trình Hội đồng quản lý Quỹ:

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ.

- Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

2. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ giúp Giám đốc Quỹ điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

C. Ban Kiểm soát Quỹ

STT Họ và tên Chức danh
1 Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó phòng-Phụ trách phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính Trưởng ban
2 Ông Trương Văn Tân - Trưởng phòng Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành viên
3 Ông Phạm Quang Trí - Phó trưởng phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Thành viên

Ban Kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ đề xuất, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có 03 thành viên. Thành viên Ban Kiểm soát là các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tài chính, tín dụng, đầu tư, khoa học và công nghệ, pháp luật, không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Quỹ là 5 năm.

Thành viên của Ban Kiểm soát gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 01 thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát Quỹ:

a) Giúp Hội đồng quản lý Quỹ giám sát hoạt động của bộ máy điều hành Quỹ.

b) Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ việc cơ quan điều hành Quỹ chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ.

c) Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ. Đình kỳ hàng tháng, quý, năm và theo vụ việc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ bằng văn bản kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Quỹ.

d) Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua; có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao; được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ của Quỹ.

đ) Xem xét, trình Hội đồng quản lý Quỹ giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ.

e) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản lý Quỹ giao.