Quá trình hình thành và phát triển của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/02/2017

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 24/7/1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh cho vay và hỗ trợ nâng cao năng lực. Ngày 13/10/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1916/QĐ-UBND thay thế cho Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 24/7/1996 về việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN. Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày