Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp bền vững phòng tránh nguy cơ sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 16/11/2020

 b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Trường Đại học Khoa học Huế

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; TS. Trần Hữu Tuyên                    

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ;

- Làm rõ hiện trạng sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

- Xác định được nguyên nhân, khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt đất.

- Đề xuất được giải pháp cụ thể, khả thi và bền vững để phòng tránh nguy cơ sụt đất.

- Nội dung 1. Hiện trạng sụt đất và hiện trạng khai thác mỏ; đánh giá tác động của hiện trạng sụt đất đến kinh tế xã hội của địa phương.

- Nội dung 2. Nghiên cứu, đánh giá mối liên hệ của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo đến hiện tượng sụt đất khu vực nghiên cứu.

- Nội dung 3. Xác định nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và phân vùng nguy cơ sụt đất khu vực nghiên cứu.

- Nội dung 4. Đề xuất giải pháp và xây dựng các phương án phòng tránh nguy cơ sụt đất khu vực xã Phong Xuân.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; Khoa học Tự nhiên

 e) Phương pháp nghiên cứu;  - Các phương pháp địa chất truyền thống; Phương pháp đo địa vật lý; Phương pháp mô phỏng trên mô hình toán.

g) Kết quả dự kiến;

 - Sơ đồ hiện trạng sụt đất khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền tỷ lệ 1/5.000 (01 sơ đồ).

- Sơ đồ phân vùng nguy cơ sụt đất tỷ lệ 1/5.000 khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; tỷ lệ 1/1.000 cho khu vực trọng điểm có mức độ rủi ro cao (02 sơ đồ).

- Sơ đồ định hướng các giải pháp phòng tránh nguy cơ sụt đất tỷ lệ 1/5.000 khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (01 sơ đồ).

- 15 báo cáo hợp phần (01 báo cáo/quyển).

- Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”).

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 09 tháng, từ tháng 04/2020 đến tháng 01/2021

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày