Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/11/2020

b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; ThS. Hồ Đăng Khoa                              

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ;    - Bộ hồ sơ xây dựng chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp giấy chứng nhận công nhận chỉ dẫn địa lý.

- Xây dựng được các quy trình kỹ thuật, quy chế quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

- Điều tra, khảo sát thực địa, lấy mẫu phân tích, xây dựng và lập hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm quả Thanh trà tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng các quy định quản lý, tạo lập và vận hành thử nghiệm mô hình quản lý nội bộ nhằm phát triển giá trị chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm quả Thanh trà, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm quả Thanh trà mang chỉ dẫn địa lý “Huế”.

- Viết báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt dự án.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; khoa học xã hội và nhân văn

 e) Phương pháp nghiên cứu; 

g) Kết quả dự kiến; - Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt (03 bộ).

- Báo cáo điều tra, khảo sát.

- Báo cáo kết quả phân tích mẫu sản phẩm Thanh trà Huế.

- Báo cáo kết quả phân tích mẫu nông hóa, thổ nhưỡng…

- Bản đồ vùng bảo hộ chỉ dẫn địa lý sản phẩm Thanh trà Huế.

- Quy chế quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm Thanh trà Huế (bao gồm kiểm soát chất lượng sản phẩm).

- Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý sản phẩm.

- Mô hình tổ chức, quản lý trên thực tế.

- Các văn bản liên quan khác.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”).

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả dự án, bài báo, các báo cáo, và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 24 tháng, từ tháng 7/2020 đến hết tháng 5/2022 (không kể thời gian tổ chức nghiệm thu và quyết toán dự án).

Các tin khác
Xem tin theo ngày