Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi
Ngày cập nhật 30/07/2018

b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; PGS.TS. Vũ Văn Liên

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ; Xác định được thành phần loài, đặc điểm sinh học và sinh thái của các loài bướm ở Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được quy trình nhân nuôi một số loài bướm có giá trị.

Nội dung 1: Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân bố của các loài bướm ở Thừa Thiên Huế: Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sao La và nghiên cứu dẫn liệu sinh học và sinh thái của một số loài bướm ở tỉnhThừa Thiên Huế.

Nội dung 2: Nhân nuôi và xây dựng quy trình nhân nuôi một số loài bướm tiêu biểu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất mô hình “nhà bướm” trưng bày phục vụ tham quan, học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; Khoa học Tự nhiên

 e) Phương pháp nghiên cứu;  Phương pháp kế thừa, phương pháp khảo sát thực địa

Các phương pháp nghiên cứu thành phần cây thức ăn, nghiên cứu sinh học bướm, nghiên cứu nhân nuôi và xây dựng quy trình nhân nuôi bướm, xử lý mẫu vật, bảo quản và định loại bướm.

g) Kết quả dự kiến; 07 báo cáo chuyên đề (01 cuốn/chuyên đề);

- Quy trình nhân nuôi một số loài bướm có giá trị ở tỉnh Thừa Thiên Huế (01 quy trình);

- Hồ sơ về các loài bướm, thành phần cây chủ và điều kiện sinh thái phục vụ cho nhà bướm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mô hình “nhà bướm” phục vụ nhu cầu trưng bày, tham quan, học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt (03 bộ);

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”);

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 24 tháng  (từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2019)

Các tin khác
Xem tin theo ngày