Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/07/2018

. b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Trường Đại học Khoa học Huế 

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng            

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ; Xác định được đặc điểm di truyền và xây dựng sơ đồ mối quan hệ phát sinh các giống sen Huế bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử.

- Tuyển chọn và xây dựng quy trình nhân giống một số giống sen Huế có giá trị (củ, hạt).

- Có được mô hình trồng thử nghiệm các giống sen Huế được tuyển chọn.

- Nội dung 1. Điều tra, thu mẫu, xây dựng sơ đồ phân bố và xác định sự đa dạng di truyền về kiểu hình các giống sen Huế.

- Nội dung 2. Nghiên cứu đa dạng di truyền các mẫu giống sen Huế bằng kỹ thuật DNA mã vạch (DNA barcode) và xây dựng sơ đồ mối quan hệ di truyền.

- Nội dung 3. Nghiên cứu quy trình nhân giống 02 - 03 giống sen Huế triển vọng.

- Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng 02 - 03 giống sen Huế triển vọng, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; Khoa học Tự nhiên

 e) Phương pháp nghiên cứu;  Phương pháp điều tra, khảo sát; phương pháp thu thập tài liệu, thông tin, tổng hợp phân tích thống kê; thu mẫu và phân tích đặc điểm hình thái; phương pháp nghiên cứu phân lập các đoạn DNA barcode trong hệ gen; phương pháp nghiên cứu đặc điểm nông sinh học....

g) Kết quả dự kiến; Mô hình trồng thử nghiệm 02 - 03 giống sen Huế triển vọng (01 mô hình).

- Tài liệu thứ cấp (01 bộ).

- Báo cáo tổng thuật số liệu điều tra (01 báo cáo).

- Phiếu điều tra (01 bộ).

- 12 báo cáo chuyên đề (01 cuốn/chuyên đề).

- Sơ đồ mối quan hệ phát sinh các giống sen Huế bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử (01 sơ đồ).

- Bản mô tả đa dạng di truyền kiểu hình các giống sen Huế (01 bản).

- Quy trình nhân giống một số giống sen Huế có giá trị (củ, hạt) được Hội đồng tư vấn thông qua (01 quy trình).

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt (03 bộ).

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”).

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 24 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019

Các tin khác
Xem tin theo ngày