Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường” tại đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/07/2018

b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; PGS.TS Tôn Thất Chất

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ; Đánh giá hiện trạng và tác động của việc sử dụng vỏ lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An.

- Thử nghiệm và xây dựng quy trình công nghệ nuôi hàu phù hợp tại đầm Lập An.

Nội dung 1: Điều tra hiện trạng nuôi hàu, hiện trạng sử dụng lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An

- Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu đối với chất lượng nước tại đầm Lập An

- Nội dung 3: Thử nghiệm và xây dựng quy trình công nghệ nuôi hàu "thân thiện với môi trường"

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; Khoa học Tự nhiên

 e) Phương pháp nghiên cứu;  Phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm, phương pháp thu mẫu, phân tích mẫu nước và hàu, phương pháp tính hệ số tích tụ sinh học đối với các chất ô nhiễm

g) Kết quả dự kiến; Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt (03 bộ);

- Phiếu điều tra (01 bộ);

- Báo cáo đánh giá hiện trạng tác động của việc sử dụng lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An (01 báo cáo);.

- Báo cáo tổng thuật số liệu điều tra (01 báo cáo);

- Nhật ký theo dõi mô hình (01 bộ);

- Quy trình công nghệ nuôi hàu trên giá thể "thân thiện với môi trường" (01 quy trình);

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”);

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo, quy trình và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 24 tháng  (từ tháng 02/2018 đến tháng 01/2020)

Các tin khác
Xem tin theo ngày