Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Số hóa, lưu trữ và phổ biến kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015
Ngày cập nhật 13/08/2020

Tên nhiệm vụ: Số hóa, lưu trữ và phổ biến kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:  CN. Nguyễn Đức Phú

- Người tham gia chính: CN. Phan Trọng; CN. Hồ Xuân Hảo; CN. Nguyễn Vũ Hồ Hải; ThS. Lê Vĩnh Chiến; CN. Nguyễn Thị Thu Thủy

- Mục tiêu của nhiệm vụ:  Có được bộ dữ liệu đã được số hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015;

 Phổ biến thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015.

-  Kết quả thực hiện: Kết quả của đề tài giúp giải quyết việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin được dễ dàng; Kéo dài tuổi thọ của các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) lưu trữ bản gốc. Tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho các đối tượng cần tìm thông tin, tạo thuận lợi cho người sử dụng. Thông qua việc số hóa các kết quả nhiệm vụ KH&CN lưu trữ, độc giả không mất nhiều thời gian để tìm kiếm nguồn thông tin các kết quả nhiệm vụ KH&CN. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, địa phương trong tỉnh cũng như trong nước về lĩnh vực thông tin KH&CN...Từ kết quả đề tài chúng ta có thể sử dụng để số hóa các kết quả của các công trình đạt các giải thưởng về KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế; các tài liệu của các hội thảo, diễn đàn lớn về KH&CN... để tạo nên một nguồn thông tin cho bạn đọc tham khảo trên môi trường internet.

- Thời gian thực hiện:  từ tháng 01/2018 đến 9/2018

- Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng

Các tin khác
Xem tin theo ngày