Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế