Tìm kiếm tin tức
Nghiên cứu giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 26/07/2021

Huế là một vùng văn hoá có từ lâu đời và mang những đặc điểm đặc trưng hết sức phong phú và đa dạng đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu trên nhiều bình diện khoa học như Lịch sử, Văn hoá học, Nghệ thuật, Kiến trúc, Dân tộc học… và đã đạt được khá nhiều thành tựu. Những nghiên cứu về văn hoá Huế theo nhiều bình diện hay theo các lĩnh vực (loại hình) khác nhau. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về việc giáo dục di sản hay giá trị văn hoá Huế trong gia đình hay trong các nhà trường ở Huế và Thừa Thiên Huế hầu như đang còn bỏ ngỏ, chưa thấy bài viết hay công trình nghiên cứu nào được triển khai hay được công bố ở Việt Nam. Một đề tài nghiên cứu liên quan đến vấn đề này đã được đề xuất vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị giao trực tiếp cho Trường Đại học Sư phạm Huế chủ trì và PGS.TS. Trần Văn Hiếu làm chủ nhiệm đề tài. Hội nghị được tổ chức vào ngày 24/7/2021. 

Đây là cơ sở để xác định hệ thống giá trị văn hoá Huế; xây dựng lý luận chung về giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu, đánh giá những đặc điểm thực trạng giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh ở các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng mô hình/phương thức (mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp) tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh trong các trường phổ thông ở Thừa Thiên Huế, góp phần bảo tồn di sản văn hoá Huế, xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, thành phố Festival của Việt Nam và ASEAN; Biên soạn 3 cuốn sách làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý và giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong việc tổ chức hoạt động giáo dục giá trị văn hoá Huế.

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-Chủ tịch Hội đồng

Huế là một thành phố di sản, bao gồm 5 di sản văn hoá thế giới đã được UNESCO tôn vinh và nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đặc biệt cấp quốc gia. Những di sản văn hoá đó đã tạo nên bản sắc và nét độc đáo cho Thành phố Huế nói chung cũng như cốt cách của con người xứ Huế nói riêng. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển chung của thế giới và Việt Nam theo hướng hội nhập và toàn cầu hoá, phát triển nền kinh tế thị trường, nền kinh tế tri thức hiện nay, văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc đang có nhiều biểu hiện xói mòn hay lãng quên, nhiều giá trị văn hoá Huế giàu bản sắc cũng đang đứng trước nguy cơ mai một; nhiều người con xứ Huế đang có những biểu hiện xa lạ hay thờ ơ với văn hoá Huế, nhất là thế hệ trẻ. Đã có nhiều nhà nghiên cứu văn hoá và nhiều tổ chức quốc tế cũng như nhà nước Việt Nam đang có nhiều nỗ lực để bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo và giàu bản sắc của văn hoá Huế bằng nhiều hình thức và cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hầu hết các di sản văn hóa Huế đã và đang được nghiên cứu và đầu tư để tôn tạo, phục dựng và lập hồ sơ đề nghị công nhận Di sản văn hoá thế giới và Di sản văn hoá Quốc gia. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang phấn đấu để xây dựng Thành phố Huế trở thành Thành phố Di sản, Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, của Đông Nam Á, Huế - Một điểm đến 5 di sản.

PGS.TS. Trần Văn Hiếu trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài

Do đó, việc đưa giáo dục giá trị văn hoá Huế vào giáo dục và giảng dạy cho học sinh các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa là một vấn đề cấp bách, có ý nghĩa thiết thực, vừa có cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần thực hiện thành công đổi mới giáo dục ở các trường phổ thông, vừa góp phần quan trọng để bảo tốn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá Huế, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố Di sản, Thành phố Festival của Việt Nam.

Theo báo cáo thuyết minh, cách tiếp cận đề tài được thể hiện với những nội dung như sau: Tiếp cận lịch sử: Văn hoá Huế hình thành, phát triển, định hình theo chiều dài lịch sử phát triển của đất nước và của Thừa Thiên Huế cũng như Cố đô Huế, chịu ảnh hướng của các yếu tố lịch sử và do đó, phản ánh một cách sâu sắc những đặc điểm phát triển chung của lịc sử dân tộc và tạo nên bản sắc riêng độc đáo cho văn hoá Huế. Tiếp cận hệ thống: nghiên cứu văn hoá Huế trong hệ thống kinh tế- xã hội; văn hoá Huế vừa là một bộ phận của văn hoá dân tộc Việt Nam, mang những đặc trưng của văn hoá dân tộc, vừa là một vùng văn hoá độc đáo mang những đặc trưng riêng biệt. Nghiên cứu giáo dục giá trị văn hoá Huế theo tiếp cận quá trình giáo dục văn hoá Huế như là một hệ thống bao gồm các yếu tố mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, lực lượng giáo dục, đối tượng giáo dục, kết quả giáo dục, chúng vận động trong mối quan hệ tương tác, thống nhất biện chứng với nhau trong mối quan hệ mật thiết với môi trường. Tiếp cận hoạt động – nhân cách: hoạt động nói chung là yếu tố quyết định sự phát triển nhân cách. Bản chất của giáo dục nhà trường là tổ chức cho học sinh tham gia tích cực, tự giác vào hệ thống hoạt động đa dạng và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, thông qua đó giúp HS tự giác chuyển hoá những yếu tố của nền văn hoá xã hội vào bên trong nhân cách để tạo thành các phẩm chất và năng lực, phát triển toàn diện nhân cách.

TS Phạm Văn Hùng, Uỷ viên phản biện góp ý nhận xét cho thuyết minh đề tài

TS Phan Thanh Hải, Uỷ viên phản biện Hội đồng Khoa học và Công nghệ

Theo báo cáo thuyết minh, đề tài đã xây dựng các nội dung nghiên cứu như sau: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống giá trị văn hoá Huế; Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục giá trị trị văn hoá Huế cho học sinh phổ thông; Nghiên cứu thực trạng giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh ở các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu xây dựng mô hình/phương thức giáo dục giá trị trị văn hoá Huế cho học sinh ở các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổ chức thực nghiệm khoa học; Biên soạn sách chuyên khảo 1: Giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh ở trường Tiểu học; Biên soạn sách chuyên khảo 2: Giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh ở trường Trung học cơ sở; Biên soạn sách chuyên khảo 3: Giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh ở trường Trung học phổ thông; Viết báo cáo tổng kết và tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Đề tài nếu thực hiện thành công sẽ là cơ sở khoa học cho việc đưa giáo dục giá trị văn hoá Huế vào giảng dạy và giáo dục cho học sinh các trường Tiểu học, THCS và THPT trên điạ bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (bằng nhiều phương thức: tích hợp, lồng ghép, xây dựng chuyên đề học tập, xây dựng các môn học giáo dục đại phương, hoat động trải nghiệm hay trải nghiệm, hướng nghiệp…), giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục cấp tỉnh/huyện ở Thừa Thiên Huế có cơ sở để xây dựng và ban hành các nội dung, chương trình giáo dục giá trị văn hoá Huế trong các trường phổ thông, từ đó tạo tiền đề cho việc nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục hay dạy học các nội dung về văn hoá Huế trong các môn học hay các hoạt động giáo dục ở các nhà trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thành viên Hội đồng góp ý để thuyết minh đề tài hoàn thiện hơn

Sau khi thực hiện, đề tài sẽ chuyển giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo các sản phẩm: 01 báo cáo Tổng quan về hệ thống giá trị văn hoá Huế (chuyên đề 1), 01 báo cáo về Lý luận chung về giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh phổ thông (chuyên đề 2); 01 báo cáo về thực trạng giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh các trường phổ thông Thừa Thiên Huế (chuyên đề 3 và 4); 03 báo cáo về các mô hình/ phương thức giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh các trường phổ thông Thừa Thiên Huế (chuyên đề 5,6,7); 03 sách chuyên khảo về giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh các trường Tiểu học, THCS và THPT tỉnh Thừa Thiên Huế. Các sản phẩm này sẽ làm cơ sở cho việc giảng dạy tích hợp giá trị văn hoá Huế trong các nhà trường phổ thông, làm cơ sở cho việc xây dựng các chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương cho các trường Phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng cơ sở cho việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.562.605
Truy cập hiện tại 2.618