Tìm kiếm tin tức
Tỉnh uỷ thông qua Tờ trình về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày cập nhật 15/07/2021

Ngày 14/7/2021, Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bàn, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tinh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tinh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn về khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đánh giá thực trạng 10 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 15/11/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và định hướng phát triển KH&CN để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Tờ trình trình Tỉnh uỷ về Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ (KH&CN) của cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra những vấn đề lớn để Tỉnh ủy thảo luận, quyết nghị, sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tinh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn về khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề nghị Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến thêm về các nhiệm vụ và giải pháp chính: (1) Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KH&CN; (2) Phát huy, tăng cường tiềm lực KH&CN; (3) Phát triển nguồn nhân lực KH&CN; (4) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ; (5) Phát triển tài sản trí tuệ; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển thị trường KH&CN; (6) Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với việc chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (7) Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN; (8) Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN; (9) Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong hoạt động KH&CN.

Sau khi được nghe Tờ trình và các ý kiến góp ý, Tỉnh uỷ đã nhất trí thông qua Tờ trình Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm KH&CN của cả nước với mục tiêu tổng quát là “Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa KH&CN thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN gắn với trung tâm giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu”.

Toàn cảnh Hội nghị

Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu cụ thể

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số. Phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực, công nghệ ưu tiên, có khả năng ứng dụng cao.

2. Phát triển KH&CN theo cơ chế thị trường, hướng trọng tâm vào doanh nghiệp. Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm chủ thể của hoạt động ứng dụng KH&CN.

3. Phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển thị trường KH&CN, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng nhanh số lượng các công trình được công bố quốc tế và số lượng các sáng chế được bảo hộ trong nước và nước ngoài.

4. Tập trung xây dựng và nâng cao năng lực các thiết chế KH&CN; xây dựng và vận hành có hiệu quả các hệ sinh thái thông minh. Hỗ trợ xây dựng Đại học Huế trở thành Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ; Viện Công nghệ sinh học trở thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung; hình thành và từng bước hoàn thiện Khu Công nghệ cao; đầu tư xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực ưu tiên.

Các chỉ tiêu cụ thể

1. Trình độ, năng lực công nghệ đứng trên mức trung bình chung của cả nước, nâng chỉ số đóng góp của chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 50% vào năm 2025 và trên 50% vào năm 2030. 

2. Bảo đảm mức đầu tư cho hoạt động KH&CN đạt 1,5% tổng ngân sách địa phương vào năm 2025 và đạt từ 2% trở lên vào năm 2030.

3. Có từ 5 - 10 doanh nghiệp KH&CN, 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ vào năm 2025; có trên 20 doanh nghiệp KH&CN vào năm 2030.

4. Đến năm 2025, có từ 30% kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN được thương mại hoá sản phẩm; từ 50 - 80% sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đến năm 2030, có 50% kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN được thương mại hoá sản phẩm và trên 80% kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN được thương mại hoá sản phẩm.

5. Đến năm 2025, có từ 10 - 15 đặc sản, sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh phát triển theo chuỗi giá trị; 10 - 15 công nghệ/sản phẩm/sáng chế được chuyển giao và có nguồn thu. Đến năm 2030, có trên 20 sáng chế giải pháp hữu ích được đăng ký bảo hộ và từ 15 - 20 công nghệ/sản phẩm/sáng chế được chuyển giao và có nguồn thu; có trên 20 sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ và có ít nhất 2 sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia và quốc tế.

Như vậy, Tờ trình về Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Tỉnh uỷ nhất trí thông qua. Với những kết quả đạt được của ngành KH&CN trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hy vọng Tỉnh uỷ sẽ ban hành Nghị quyết xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trong thời gian sớm nhất.

Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.562.605
Truy cập hiện tại 2.546