Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế và thành lập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc
Ngày cập nhật 13/07/2021
ảnh minh hoạ

Ngày 10/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số số 42/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN.

 

Sở KH&CN (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở KH&CN có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ KH&CN.

(ảnh minh hoạ)

Sở KH&CN có nhiệm vụ trình UBND tỉnh: Dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý và các văn bản khác theo phân công của UBND tỉnh; Dự thảo kế hoạch phát triển về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự thảo chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý; Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Sở, UBND cấp huyện; Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của địa phương theo quy định của pháp luật; Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

Trình Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về KH&CN của địa phương; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức KH&CN của địa phương về quản lý KH&CN. Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp KH&CN từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật KH&CN.

Sở KH&CN có nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; Về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN và tiềm lực KH&CN; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt động KH&CN khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương; Về sở hữu trí tuệ; Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Về dịch vụ sự nghiệp công; Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực KH&CN hoạt động trên địa bàn

Thực hiện hợp tác quốc tế về KH&CN theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh và của cơ quan nhà nước cấp trên. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN theo quy định của pháp luật. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ KH&CN và quy định của UBND tỉnh…

Về cơ cấu tổ chức, Sở KH&CN có Giám đốc và các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý khoa học; Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Văn phòng; Thanh tra; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học; Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Biên chế công chức và số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh do cấp có thẩm quyền giao.

(ảnh minh hoạ)

Cũng trong ngày 10/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở KH&CN (Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND); Quyết định đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Quyết định 1676/QĐ-UBND); Quyết định thành lập Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Sở KH&CN trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 1675/QĐ-UBND).

Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.562.605
Truy cập hiện tại 2.535