Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025
Ngày cập nhật 16/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch số 1617/KH-SKHCN ngày 08/9/2022 triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần thực hiện chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, khống chế tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,1%, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CC-VC-NLĐ) toàn Sở trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; Các phòng, đơn vị thuộc Sở nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho đội ngũ những người làm truyền thông tại Sở trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Huy động tất cả cán bộ CC-VC-NLĐ tham gia triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, minh bạch, chính xác cho các cơ quan báo chí. Quản lý thông tin, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, các sự cố trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phối hợp các cơ quan có trách nhiệm xử lý tin đồn, tin giả liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS; Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS nhất là nguồn kinh phí địa phương, các đơn vị và doanh nghiệp cũng như lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe khác.

Để đạt được mục tiêu, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS

- Lãnh đạo Sở, người đứng đầu cơ quan, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phải xác định công tác phòng chống HIV/AIDS vừa là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS.

- Chỉ đạo và quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ về công tác phòng chống HIV/AIDS, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ CC-VC-NLĐ.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

- Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS đến toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ trong toàn Sở.

- Chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Facebook, Zalo...), hệ thống thông tin cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền tập trung và tuyên truyền, vận động cá biệt, trực tiếp, phát động phong trào toàn dân tham gia.

- Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ CC-VC-NLĐ thuộc Sở về các quan điểm, quy định, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; trước hết là nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật về Phòng, chống HIV/AIDS và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của HIV/AIDS. Tổ chức sản xuất và phổ biến các tin, bài, chương trình, chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, phim ngắn về phòng, chống HIV/AIDS… Tăng cường truyền thông qua các chương trình tọa đàm, giao lưu về HIV/AIDS... Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết... trên các báo in, báo điện tử của địa phương.

- Đa dạng các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại HIV/AIDS…

- Tiến hành xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng rôn tại các địa điểm công cộng có đông người qua lại như các trục đường giao thông chính, các bến xe, công viên; cửa ngõ thành phố, xã phường, thôn, ấp, bản và cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện; phổ biến các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp phích, tờ gấp, tờ rơi, sách mỏng về phòng, chống HIV/AIDS. Lồng ghép vào các cuộc họp dân; tổ chức mít tinh, diễu hành, tuyên truyền trực tiếp, vận động cá biệt…

- Sử dụng bộ thông điệp cơ bản về HIV/AIDS và bộ thông điệp truyền thông cho nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đã xây dựng vào năm 2018 và năm 2020.

Theo đó, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phổ biến Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS của Sở đến toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ được biết, thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường tuyên truyền trong cán bộ CC-VC-NLĐ nêu cao ý thức trách nhiệm về thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng ngừa, phát hiện, cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư; Thường xuyên giáo dục trách nhiệm, đạo đức công vụ đến toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS với các phong trào thi đua của đơn vị cho cán bộ CC-VC-NLĐ trong toàn Sở; Văn phòng Sở: Làm đầu mối tham mưu, giúp lãnh đạo tổ chức, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS; Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động triển khai Kế hoạch công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học: Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS trên Bản tin KH&CN và trên Trang thông tin điện tử của Sở; Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở để đưa tin về phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Sở tích cực tham gia triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên về vị trí, vai trò và công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.002.746
Truy cập hiện tại 754