Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các phòng...
Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về kiểm...
Ngày 6/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và...
Ngày 08 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2463 /QĐ-UBND về việc công...
Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển...
Ngày 9/12/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.465.850
Truy cập hiện tại 237