Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch phát triển KH&CN
Ngày 01 tháng 03 năm 2021, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở...
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về kế hoạch phát triển trồng Sen giai đoạn 2021-2025...
Nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả/đồng tác giả (gọi tắt là tác giả) có công...
Ngày 02/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Chương trình số 173/CTr-SKHCN về Chương trình công...
Ngày 01/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Báo cáo số 172/BC-SKHCN về kết quả thực hiện Chương...
Nhằm chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ trì...
Ngày 08/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Chương trình số 39/CTr-SKHCN về Chương trình...
Ngày 18/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh...
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3406/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên...
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Thu thập mẫu vật cho...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.979.976
Truy cập hiện tại 92