Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin tức - Sự kiện
Quay lại12345Xem tiếp

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
 
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và...

Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch của Sở
Ngày 08/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1011/KH-SKHCN tổ chức Hội thảo Khoa học “Xây dựng...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 161/QĐ-SKHCN về việc phân công cán bộ chuyên...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 160/QĐ-SKHCN thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa...
Triển khai Kế hoạch số 910/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kế hoạch...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công...
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu...
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TTBCA...
Thực hiện Chương trình số 13-CTr/BCĐ, ngày 28/02/2022 về công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch của Sở
Ngày 08/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1011/KH-SKHCN tổ chức Hội thảo Khoa học “Xây dựng...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 161/QĐ-SKHCN về việc phân công cán bộ chuyên...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 160/QĐ-SKHCN thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa...
Triển khai Kế hoạch số 910/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kế hoạch...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công...
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu...
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TTBCA...
Thực hiện Chương trình số 13-CTr/BCĐ, ngày 28/02/2022 về công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch của Sở
Ngày 08/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1011/KH-SKHCN tổ chức Hội thảo Khoa học “Xây dựng...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 161/QĐ-SKHCN về việc phân công cán bộ chuyên...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 160/QĐ-SKHCN thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa...
Triển khai Kế hoạch số 910/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kế hoạch...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công...
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu...
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TTBCA...
Thực hiện Chương trình số 13-CTr/BCĐ, ngày 28/02/2022 về công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch của Sở
Ngày 08/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1011/KH-SKHCN tổ chức Hội thảo Khoa học “Xây dựng...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 161/QĐ-SKHCN về việc phân công cán bộ chuyên...
Ngày 06/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 160/QĐ-SKHCN thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa...
Triển khai Kế hoạch số 910/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kế hoạch...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công...
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu...
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TTBCA...
Thực hiện Chương trình số 13-CTr/BCĐ, ngày 28/02/2022 về công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.468.940
Truy cập hiện tại 4.037