Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin tức - Sự kiện
Quay lại12345Xem tiếp

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
 
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và...

Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 5 năm của ngành
Ngày 22/2/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 157/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình thực...
Ngày 15/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 556/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông...
Ngày 11/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 07/10/2016...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2016...
Ngày 24/02/2021, tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và...
Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 42/QĐ-BCH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ...
Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh...
Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 5 năm của ngành
Ngày 22/2/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 157/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình thực...
Ngày 15/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 556/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông...
Ngày 11/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 07/10/2016...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2016...
Ngày 24/02/2021, tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và...
Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 42/QĐ-BCH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ...
Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh...
Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 5 năm của ngành
Ngày 22/2/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 157/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình thực...
Ngày 15/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 556/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông...
Ngày 11/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 07/10/2016...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2016...
Ngày 24/02/2021, tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và...
Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 42/QĐ-BCH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ...
Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh...
Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch 5 năm của ngành
Ngày 22/2/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 157/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình thực...
Ngày 15/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 556/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông...
Ngày 11/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 07/10/2016...
Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2016...
Ngày 24/02/2021, tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và...
Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 42/QĐ-BCH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ...
Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh...
Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.500.034
Truy cập hiện tại 5.563