Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Ngày cập nhật 04/08/2022

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2015), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, ngày  06  tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4474 /UBND-TP về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố (cấp huyện) tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, địa phương mình, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau đây:

1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ động xử lý các văn bản trái pháp luật theo kết luận kiểm tra thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại Điều 124 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

- Khi thực hiện kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực được quy định tại Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), đề nghị thông tin kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để kịp thời tổng hợp, nắm bắt và xử lý thông tin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản giữa các cấp.

- Chủ động xử lý các văn bản trái pháp luật theo kết luận kiểm tra của Giám đốc Sở Tư pháp bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý các văn bản trái pháp luật tại các kết luận kiểm tra do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại Điều 124 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

Mai Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 5.757.153
Truy cập hiện tại: 3.602